spring 2021
FIL-2036 Eksistens- og religionsfilosofi - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Type of course

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltene etikk og livsfilosofi.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-2028 Eksistensfilosofi 5 stp

Course content

Hva er meningen med livet? Er det et poeng med å eksistere? Finnes det noen dypere grunn for tilværelsen? Finnes Gud? Hva vi kan vi i så fall vite om Gud? Hvis Gud eksisterer, hvorfor finnes det ondskap? Hvordan kan man leve genuint og autentisk?

Emnet reiser grunnleggende spørsmål om vår eksistens. Det fokuserer særlig på eksistensielle eller religiøse dimensjoner ved vår tilværelse og forfølger utvalgte tema innen dette, både innen vestlige og ikke-vestlige tradisjoner og livssyn.

Emnet fokuserer særlig på spørsmål relatert til følgende emneområder:

(1) Religion, livsførsel og religionskritikk: spørsmål knyttet til troens natur og dens eksistensielle, meningsbærende og praktiske betydning for menneskers livsførsel, samt ateistisk, eksistensfilosofisk eller feministisk kritikk av religion, religionsforståelse og religionsutøvelse.

(2) Klassiske teologiske problemer: spørsmål knyttet til Guds natur, Guds eksistens, det ondes problem (teodicé-problemet), fri vilje, religionsepistemologi, liv etter døden, eller forholdet mellom moral, mening og Gud.

(3) Mening: spørsmål om livets verdi, betydning og mening, med fokus på sentrale tema som døden, nihilisme, natalisme, kroppslighet, absurditet, angst, likegyldighet, kjedsomhet eller kjærlighet.

(4) Autentisitet: spørsmål knyttet til om det finnes måter å være på som er mer autentiske og ekte enn andre, og om autentisitet fordrer bestemte relasjoner til Gud, naturen, eller egne tanker og følelser (meditasjon eller selvinnsikt).

Pensum: 600-800 sider


Recommended prerequisites

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - livsfilosofi

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Oversikt over sentrale tema i eksistens- og religionsfilosofi, så som spørsmål om mening, absurditet, døden, teologiske problemer og religionskritiske utfordringer.
 • Innsikt i sentrale posisjoner i eksistensfilosofi og religionsfilosofi, så som eksistensialisme, natalisme, anti-natalisme, fideisme, rasjonalisme eller buddhisme.
 • Kjennskap til aktuell forskning relevant for disse problemstillingene.
 • Oversikt over filosofihistorisk bakgrunn for disse ulike tradisjonene.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere ulike teorier og posisjoners styrker og svakheter.
 • Bruke fagterminologi og relevante metoder.
 • Anvende fagstoff på ulike livsproblemer på en begrunnet måte.
 • Se relevansen av eksistens- og religionsfilosofi for forståelsen av eksistensielle spørsmål samt tema fra moderne litteratur, film, kunst, filosofi, psykologi eller teologi.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter i fagfelt der det er relevant og kan ha en kritisk funksjon i forhold til disse fagfeltene.
 • Identifisere relevante etiske og eksistensielle problemstillinger.
 • Formidle sentralt fagstoff.


Language of instruction and examination

Norsk eller engelsk

Teaching methods

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave på 2000-2500 ord, eller en muntlig presentasjon på ca. 10-15 minutter og på bakgrunn av skriftlig materiale (powerpoint eller handout).

Tema og problemstilling for øvingsoppgaven eller presentasjonen avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig to-ukers hjemmeeksamen på 3500-4000 ord og en halvtimes muntlig eksamen.

Tema og problemstilling for hjemmeeksamen oppgis av faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen vurderes samlet hvor hver del teller ca. halvparten.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


 • Earlier years and semesters for this topic