autumn 2021
PRO-2610 Fluidmekanikk - 5 stp

Application deadline

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne (teknisk spesialiseringsemne) i studieprogrammene Bachelor i prosessteknologi, studieretning prosess- og gassteknologi og Bachelor i bygg, studieretning varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Emnet undervises hvert høstsemester.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2605 Prosessteknikk 5 stp
PRO-2603 Fluidmekanikk og varmetransport 5 stp

Course content

 • Fluiders kjennetegn og egenskaper. Viskositet. Trykk og trykkmålingsutstyr, fluidstatikk og oppdrift. Kraftloven og momentloven for kontrollvolum.
 • Fluiders kinematikk, materiellderivert, strømningsmønstre, bevegelse og deformasjon av fluidelementer. Kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med trykktap og energilikningene.
 • Strømning i rør, laminær og turbulent strømning, Reynolds tall, trykktap, Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor, Moodydiagrammet og Colebrooks likning, enkeltmotstander. Rørnettverk. Pitotrøret, måleblenden og øvrig måleutstyr. Pumper, kompressorer og vifter. Pumpe- og anleggskarakteristikk, sugehøyde og kavitasjon. Pumpesystemer, pumpetyper. 
 • Grensesjiktet. Drag og løft. Kompressibel strømning, lydhastighet og Mach-tallet. Strømning i åpne kanaler


Recommended prerequisites

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Objective of the course

Kunnskaper:

 • Kjenner de karakteristiske egenskapene for fluider.
 • Forstår kontinuitetslikningen, energilikningen og Bernoullis likning.

Ferdigheter:

 • Kan utføre kontrollvolumanalyser og beregne krefter fra fluider.
 • Kan utføre trykkfallberegninger, beregne anleggskarakteristikk og finne driftspunkt for em pumpe.

Kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse for fagområdene fluidmekanikk og kan bruke disse til å løse byggetekniske problem.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og øvingstimer, innleveringer, laboratoriearbeid i grupper med rapporter.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk


Assessment

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • 3 av 4 øvinger
 • Laboratorieoppgave om pumpekarakteristikk i gruppe, med rapport
 • Laboratorieoppgave om hydraulikk i gruppe, med rapport

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Bokstavkarakter.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon


 • Earlier years and semesters for this topic