autumn 2021
FIL-2041 Filosofihistorie - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Type of course

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet filosofihistorie.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1005 Filosofihistorie I 5 stp
FIL-1006 Filosofihistorie II 5 stp

Course content

Emnet er en fordypning i en eller flere tekster, tenkere, tradisjoner eller tema innen en eller flere epoker i vestlig filosofihistorie. Dette kan gjelde antikken, middelalderen, renessansen, nytiden, opplysningstiden, 1800-tallets filosofi, eller moderne klassikere fra det 20. århundret. Emnet kan også trekke inn elementer fra ikke-vestlige tanketradisjoner.

Emnet vektlegger nærlesing av originale tekster og utvikling av forståelse for den historiske epoken de ulike bidragene springer ut av

Pensum: 600-800 sider


Recommended prerequisites

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kjennskap til tekstene som emnet fokuserer på.
 • Innsikt i sentrale problemer og posisjoner i de historiske epokene som behandles.
 • Kunnskap om aktuell forskning innenfor det aktuelle området.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Lese og forstå en klassisk filosofisk tekst og sette den aktuelle teksten i sammenheng med den historiske epoken den inngår i.
 • Beherske fagterminologi og kjenne til utfordringer som hefter ved det å fortolke og tilnærme seg en tekst fra en annen tidsperiode.
 • Gjenkjenne verkets relevans for dagens filosofiske problemstillinger.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter i fagfelt der disse er relevante og kan ha en kritisk funksjon.
 • Identifisere relevante problemstillinger i et historisk materiale.
 • Presentere filosofisk fagstoff for andre.
 • Reflektere over egen faglige aktivitet og korrigere denne under veiledning.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave på 2000-2500 ord, eller en muntlig presentasjon på ca. 10-15 minutter og på bakgrunn av skriftlig materiale (powerpoint eller handout).

Tema og problemstilling for øvingsoppgaven eller presentasjonen avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig to-ukers hjemmeeksamen på 3500-4000 ord og en halvtimes muntlig eksamen.

Tema og problemstilling for hjemmeeksamen oppgis av faglærer innen oppgitt frist.

Hjemmeeksamen teller 60 % av karakteren, mens muntlig eksamen teller 40 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for FIL-2041 Filosofihistorie
 • Earlier years and semesters for this topic