spring 2022
FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

 • Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring
  • MS (kromatografi-MS)
  • NMR 
 • Bioanalyser
  • ADME
  • Metabolomikk og lipidomikk
  • Validering av bioanalytiske metoder
 • Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier
  • Ligand-basert design
  • Struktur-basert design
  • Farmakofor-modellering / QSAR

Objective of the course

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 


Kunnskap
 

Kandidaten 

 • Kan gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper 
 • Har inngående kunnskap om sentrale stoffers isolering, strukturoppklaring, strukturaktivitetsforhold. 
 • Har kunnskap om utvikling av nye legemidler i et forsknings, utviklings og innovasjonsperspektiv 

 

Ferdighet 

Kandidaten 

 • Kan tolke enkle MS- og NMR-spektra 
 • Kan drøfte resultat fra bioanalyser 
 • Kan validere bioanalytiske metoder  
 • Kan utføre bioanalyser basert på kromatografi-MS under veiledning 
 • Kan gjennomføre avanserte analyser av farmasøytiske råvarer og ferdige legemidler, og vurdere hvordan avvik påvirker legemidlers kvalitet.  
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • Kan formidle betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og forskjellen mellom dokumenterte og udokumenterte påstander  
 • Kan bidra til kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen fagfeltet. 

 


Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Forelesninger

Seminarer (obligatorisk)

Laboratorieøvelser (obligatorisk)


Assessment

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs 

Eksamen: Individuell muntlig eksamen. 

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått. 

 

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Earlier years and semesters for this topic