spring 2022
BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp

Application deadline

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. For studenter på Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan emnet velges til fordypning i 6. semester. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2602 Ernæring 10 stp
FH-207 Ernæring 9 stp

Course content

Emnet omhandler viktige fysiologiske og biokjemiske aspekter ved ernæring hos oppdrettsfisk. Det fokuseres på laksefisk. Undervisningen innledes med en gjennomgang av fiskens fordøyelsessystem, de ulike organenes roller og funksjon under fordøyelsen, og hvordan disse er nervøst og hormonelt regulert og koordinert. Nedbryting, absorbsjon, transport og integrert metabolisme av hovednæringsstoffene blir forklart. Prinsipper for utvikling og design av dietter, råvarevalg og produksjon av fiskefôr tas også opp.

Den biologiske aktiviteten til vitaminer, mineraler og ikke-essensielle næringsstoffer blir belyst, og ernæringsbehovet blir satt i samband med ernæringsrelaterte sykdommer. Ernæringsbehov hos stamfisk og marine larver blir også gjennomgått.


Recommended prerequisites

BIO-2504 Fish Physiology, BIO-2506 Introduction to Fish Biology, BIO-2508 Aquaculture I, FSK-2003 Biokjemi, MBI-2001 Biokjemi

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

  • har gode kunnskaper om fordøyelsesprosessen og hvordan næringsstoffene metaboliseres i organismen
  • kan evaluere den ernæringsmessige sammensetningen av fiskefôr og identifisere utfordringer og problemstillinger knyttet til produksjon og lagring av fiskefôr og kvalitet på oppdrettsfisk

Ferdigheter: Kandidaten

  • kan bruke den ervervete kompetansen til å innhente ytterligere informasjon eller henvise til gjeldende kunnskap om fiskeernæring, som igjen kan anvendes for å treffe begrunnede ernæringsrelaterte valg i fiskeoppdrett

Generell kompetanse: Kandidaten

  • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor emnet fiskeernæring
  • skal kunne sette seg inn i, og formidle nytt fagstoff 


Language of instruction and examination

Norsk. Emnet kan tilrettelegges for engelskspråklige studenter. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Teaching methods

Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs. I seminarene vil kandidatene aktivt delta ved å legge frem og presentere pensumrelevant stoff. Det legges også opp til et bedriftsbesøk på en fiskefôrfabrikk.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Assessment

4 timer skriftlig skoleeksamen som blir evaluert med karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratoriekurs med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BIO-2602 Fiskeernæring
  • Earlier years and semesters for this topic