autumn 2022
TEK-1513 Innføring i ingeniørfag, automasjon - 5 stp

Type of course

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammene automasjon eller droneteknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Course content

Konstruksjon, 2 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

Programmering av reguleringssystem, 3 sp

Introduksjon til rapportskriving, programmering og reguleringsteknikk


Objective of the course

Kunnskap:

 • Har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.
 • Har grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning.
 • Har grunnleggende kunnskap om reguleringsteknikk og PID-regulator.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kjenner noen prosesser for innovasjon og nytenkning, og kan bruke disse i eget konstruksjons- og prosjektarbeid.
 • Kan bruke programvare for solidmodellering til å konstruere mekaniske innretninger, og kan presentere sine tekniske løsninger med standardiserte tegninger.
 • Kan utvikle egne programmer for implementering av PID-regulator.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kan skriftlig og muntlig dele sine kunnskaper og erfaringer med fagfeller og samfunnsliv
 • Kan delta i prosjektarbeid og samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kan løse reguleringstekniske problemer algoritmisk og implementere disse i programvare.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 09.09.2022 09:00 (Hand out)
16.09.2022 12:00 (Hand in)
4/10 1 Uker A–E, fail F
Hjemmeeksamen 14.11.2022 12:00 (Hand in) 6/10 2 Uker A–E, fail F
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.

Det er ikke krav om at begge deleksamenene som inngår i vurderingen av endelig karakter, skal tas opp igjen ved eventuelt nytt eksamensforsøk.


 • Earlier years and semesters for this topic