autumn 2022
FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Emnet består av fire moduler: 1) økonomi og strategi, 2) praksis, 3) sjømatproduksjon, 4) marked og internasjonal handel. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Objective of the course

Kunnskap   Kandidaten  

 • har bred kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer bærekraft i sjømatnæringen  
 • har bred kunnskap om hvordan virksomheter i sjømatnæringen arbeider med og for bærekraft  
 • har bred kunnskap om planlegging, strategi, konkurransedyktighet og innovasjonsprosesser  
 • har bred kunnskap om produksjonsmetoder og faktorer som påvirker produktenes kvalitet  
 • har bred kunnskap om sjømatnæringens rammebetingelser i form av økonomi, regelverk, markedsforhold og internasjonal handel  

Ferdighet   Kandidaten  

 • kan anvende relevante teorier og metoder til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i sjømatnæringen  
 • kan analysere og vurdere hvordan virksomheter i sjømatsektoren arbeider med og for bærekraft, og presentere dette skriftlig og muntlig  
 • har tilegnet seg jobb- og karriereferdigheter  
 • kan finne, vurdere og anvende fagkunnskap om sjømat og kvalitet, og presentere dette skriftlig og muntlig  
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning  

Generell kompetanse   Kandidaten  

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til sjømatnæringen  
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer  
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til betydningen av forskning og innovasjon for næringsutvikling innen sjømatnæringen

Language of instruction and examination

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for FSK-2040 Bærekraftig sjømat

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 29.11.2022 09:00 (Hand out)
13.12.2022 14:00 (Hand in)
75/100 10 Dager A–E, fail F
Mappevurdering 25/100 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Praksis Approved – not approved
Sjømatproduksjon Approved – not approved
Økonomi og strategi Approved – not approved
Marked og internasjonal handel Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Fire arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:  

 • Praksis - Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift (minimum 80 prosent oppmøte av full arbeidstid). Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær utover 20 prosent 
 • Sjømatproduksjon  Fordypningsoppgave i sjømatproduksjon. Oppgaven skal presenteres muntlig på seminar. Arbeidskravet gjennomføres enkeltvis eller i grupper. 
 • Økonomi og strategi  Innlevering av oppgave med presentasjon i seminar. Arbeidskravet leveres gruppevis.
 • Marked og internasjonal handel  Essay på 3000 ord om tema innenfor internasjonal handel med sjømat. Arbeidskravet gjennomføres i grupper. 

More info about the portfolio

For praksismodulen: Mappevurdering med tre individuelle innleverte arbeider: CV og søknad, notat om bærekraftanalyse og presentasjon om praksis.

(For de tre modulene økonomi og strategi, sjømatproduksjon, marked og internasjonal handel: en 10 dagers hjemmeeksamen (individuell))

Studentene må ha bestått alle modulene for å bestå eksamen. Det gis bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Det gis én samlet karakter der besvarelsene på hver modul teller 25 prosent.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 

Info about the weighting of parts of the examination

Det gis én samlet karakter der hjemmeeksamen teller 75% og mappevurdering 25 %
 • Earlier years and semesters for this topic