autumn 2022
FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-3556 Marine Resource Biology and Technology 10 stp
FSK-3006 Fiskerivitenskapelige modeller og metoder 10 stp
FSK-2008 Fangstteknologi i marint fiske 5 stp

Course content

Emnet omhandler forvaltning og bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrettede og fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemner i fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi og samfunnsfag og jus. Emnet omfatter prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på og hvordan den er organisert og utøves. 

Objective of the course

Kunnskap    Kandidaten  

 • har tverrfaglige kunnskaper om bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser og fiskerier  
 • har bred kunnskap innen fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi og samfunnsfag og jus  
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskerivitenskap  
 • kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskerivitenskap  
 • har kunnskap om fiskerinæringens egenart, bærekraft og betydning for samfunn og miljø  

Ferdighet    Kandidaten  

 • kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeriforvaltningen  
 • kan beskrive organiseringen av norsk fiskeriforvaltning og redegjøre for kunnskapsgrunnlaget og prinsippene den bygger på  
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon  
 • kan samarbeide i grupper for å utarbeide felles faglig rapportering  

Generell kompetanse    Kandidaten   

 • har innsikt i problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeriforvaltning og -næring, herunder forståelse for bærekraft og miljø  
 • er i stand til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver innen fiskeriforvaltning, både enkeltvis og i samarbeid med andre og i tråd med etiske krav og retningslinjer  
 • kan formidle vitenskapelig kunnskap om fiskeriforvaltning   
 • kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innen fiskerirelevante fagområder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, tokt, øvelser og tverrfaglige seminarer.  Representanter fra forskning, næring og forvaltning vil også bidra i undervisningen. I løpet av semesteret skal også studentene selv planlegge og gjennomføre et tverrfaglig seminar om bærekraftig fiskeri. 

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for FSK-2020 Bærekraftig fiskeri

Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 19.12.2022 09:00
40/100 6 Timer A–E, fail F
Hjemmeeksamen 30.11.2022 09:00 (Hand out)
14.12.2022 14:00 (Hand in)
60/100 14 Dager A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltakelse tokt og toktrapport Approved – not approved
Deltakelse datalab og datalabrapport Approved – not approved
Innleveringsoppgave Approved – not approved
Deltakelse tverrfaglige seminarer Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskrav 1. Deltagelse på tokt og godkjent toktrapport innen fiskeribiologi og fangstmetodikk.  Det er obligatorisk deltagelse på forskningstokt og undervisning om praktisk gjennomføring i forkant av toktet. Studentene skal arbeide i grupper og framstille en toktrapport som omhandler ekkointegrasjon og beregninger av utbredelse og biomasse for ulike fiskearter, samt et selvstendig kapittel på tema seleksjon og bifangst i bunntrålfisket der studentene anvender innsamlede fangstdata fra toktet. Rapporten skal skrives etter vitenskapelig standard, der alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 5000 ord. Gruppene får anledning til å legge fram sine presentasjoner i plenum etter toktet. Innleveringsfrist ca. 1 uke etter endt tokt.   

Arbeidskrav 2. Deltagelse på datalab og godkjent datalabrapport innen ressursøkonomi.  Presentasjon av et forvaltningsproblem på datalab som skal løses på tilfredsstillende måte i en rapport hvor ulike forvaltningsalternativer utredes. Studentene skal samarbeide i grupper og skrive labrapport på inntil 2500 ord som vurderes av faglærer. Den enkeltes bidrag må spesifiseres. Innleveringsfrist ca. 1 uke etter endt datalab.   

Arbeidskrav 3. Innleveringsoppgave og presentasjon innen samfunnsfag og juss.  Det er obligatorisk deltakelse i et seminar/spill om rådgiving, kvotefastsettelse og forvaltningsverktøy. Det vil bli lagt til rette for at studenter som ikke kan delta fysisk i det obligatoriske arrangementet kan delta digitalt. På bakgrunn av deltakelsen i dette opplegget og annen undervisning skriver studentene en oppgave på inntil 5000 ord der de undersøker og drøfter mulige prinsipper for organisering av fiskeriforvaltningen. Det forventes det at studentene benytter kunnskap, ferdigheter og litteratur fra alle deler av emnet. Studentene skal samarbeide i grupper.  Oppgaven skal skrives etter vitenskapelig standard der deltakerne skal dokumentere sine bidrag. Alle gruppene får anledning til å presentere og diskutere sine funn i en felles undervisningsøkt med FSK-1100 (førsteårsstudentene) i etterkant av seminaret.  

Arbeidskrav 4. Tverrfaglige seminarer.  Det vil bli arrangert tre tverrfaglige seminarer. De tverrfaglige seminarene vil kunne inneholde både lærerstøttede og studentdrevne aktiviteter, samt bidrag fra eksterne deltakere. Det kreves deltagelse på minst to av disse tre seminarene for å få arbeidskravet godkjent. 


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 
 • Earlier years and semesters for this topic