autumn 2022
BIO-3607 Matvaretrygghet - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og masterprogrammet i akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap eller et biofaglig studieprogram.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

F-320 Matvaresikkerhet, teoretisk del 9 stp

Course content

Undervisningen omfatter sentrale problemstillinger når det gjelder matvaretrygghet. Dette inkluderer opptak, absorpsjon og eliminering av fremmedstoffer, generell toksikologi, toksisitetstesting og fastsetting av grenseverdier, samt vurdering og håndtering av risiko. Andre temaer vil være sykdomsframkallende mikroorganismer/agens som overføres via næringsmidler og hvordan tilstedeværelse av slike i matproduksjon kan unngås. I tillegg omhandles næringsmiddelrelaterte overfølsomhetsreaksjoner, naturlige toksiner, kontaminanter og tilsetningsstoffer (E-stoffer), inkludert matsminke. Mulig helserisiko ved "ny" mat som "funksjonell mat" og genmodifisert mat vil også bli diskutert.

Recommended prerequisites

BIO-2601 Generell mikrobiologi, FSK-2003 Biokjemi, FSK-2005 Mikrobiologi og fiskerikjemi

Objective of the course

Kunnskap: Studentene skal ha:

  • innføring i toksikologi og fremmedstoffers påvirkning på menneskekroppen
  • kjennskap til risikovurdering i forbindelse med fremmedstoffer i næringsmidler
  • kjennskap til hvilke fremmedstoffer som kan anses å være en risiko i næringsmiddelsammenheng
  • kjennskap til begrepet normalmikrobiota, patogenitet og virulensfaktorer hos mikroorganismer og hovedtrekkene i kroppens forsvar mot invaderende mikrober
  • forståelse av distinksjonen mellom infektive og intoksikerende matvarebårne patogener og kunnskap om viktige representanter for begge kategorier

Ferdighet: Studentene skal kunne

  • utføre utvalgte analysemetoder knyttet til matvaretrygghet og rapportere resultater fra slike analyser

Kompetanse: Studentene skal ha:

  • tilstrekkelig forståelse og kunnskap til å vurdere de aktuelle problemstillingene knyttet til matvaretrygghet som næringsmiddelindustrien jevnlig blir møtt med

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Forelesninger, laboratoriekurs og seminarer.

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BIO-3607 Matvaretrygghet

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltakelse på labkurs og godkjent labrapport Approved – not approved
Presentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes i slutten av februar eller tidlig mars. Påmeldingsfristen i StudentWeb er 15. januar. 
  • Earlier years and semesters for this topic