spring 2023
TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Application deadline

1. desember

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunskapskrav: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 10 stp

Course content

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka. Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer. Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.


Recommended prerequisites

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Objective of the course

Kunnskaper:

  • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner.
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene

Language of instruction and examination

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger og øvingstimer. Obligatoriske regneøvinger.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 15.05.2023 09:00 (Hand out)
15.05.2023 13:00 (Hand in)
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Regneøvinger Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

2 av 3 regneøvinger i fysikk og 1 regneøving i kjemi

Re-sit examination

Det gis rett til kontinuasjon
  • Earlier years and semesters for this topic