spring 2023
PED-3905 Masteroppgave i utdanningsledelse - 40 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i utdanningsledelse, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Course content

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som gjennomføres under veiledning. Oppgaven skal være tematisk knyttet til ett eller flere av mastergradsemnene.

Recommended prerequisites

PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori, PED-3200 Ledelse og utdanningspolitikk

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten har inngående kunnskap:

 • Innenfor fagområdet utdanningsledelse, og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Vise fordypet innsikt i et avgrenset forskningsfelt innenfor utdanningsledelse
 • Vurdere teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i masteroppgaven.
 • Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Kan finne fram til relevant litteratur for å belyse forskningsmessige problemstillinger
 • Kan analysere med utgangspunkt i ett eller flere teoretiske rammeverk
 • Kan strukturere og formulere faglige resonnementer i masteroppgaven.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kan dokumentere eget forskningsarbeid slik at det tilfredsstiller formelle krav til vitenskapelige tekster

Kompetanse:

 • Kan formulere spørsmål og problemstillinger som bidrar til å fremskaffe ny kunnskap innenfor et valgt forskningsfelt
 • Kan gjennomføre analyser av innsamlet empirisk materiale
 • Kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kan arbeide vitenskapelig med problemstillinger knyttet til praktisk utdanningsledelse

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk, svensk eller dansk.

Teaching methods

Studenten får oppnevnt en egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller gruppevis. Det skal inngås veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt.

Veiledningsrammen er satt til 52 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon.

Når alle eksamener i både obligatoriske- og valgfrie emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av mastergradsoppgave og muntlig.

Det arrangeres 3 felles veiledningsseminarer over to semestre, der studentene må legge fram sine prosjekter og være opponenter for hverandre. Det vil også bli gitt veiledning på det enkelte prosjekt av faglærer/veileder.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Oppgave 15.05.2023 23:59 (Hand in) 0/1 A–E, fail F
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, fail F
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Når alle obligatoriske og valgfrie emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig mastergradseksamen.

More info about the assignment

Mastergradsoppgaven skal normalt ha et omfang på rundt 24000 ord (12 punkts skriftstørrelse, linjeavstand 1,5). I samråd med veileder, gis det anledning for at to studenter skriver masteroppgave sammen. Omfanget på oppgaven skal da være rundt 36000 ord.

Masteroppgaven skal leveres innen 15. mai i vårsemesteret og innen 1. november i høstsemesteret.


More info about the oral exam

Muntlig eksamen er en faglig samtale med utgangspunkt i oppgaven kandidaten har levert. Her får kandidaten mulighet til å dokumentere sin kompetanse som forsker ved å begrunne, og eventuelt problematisere sine valg av metode og teori, analyser og drøftinger og betydningen av den forskningen som er gjennomført. Sensorene vil også gi sine faglige tilbakemeldinger.

Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale problemstillinger i masteroppgaven som gjennomføres med utnevnt sensurkommisjon. Studenter som skriver sammen gjennomfører muntlig eksamen individuelt. Muntlig eksamen kan bidra til justering av karakter.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ved stryk på mastergradsoppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form til ordinær frist påfølgende semester.
 • Earlier years and semesters for this topic