spring 2023
IDR-3901 Masteroppgave idrett - 60 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1, IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse, IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon, IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2, IDR-3922 Læring, opplevelse og natur

Course content

Individuell masteroppgave innen selvvalgt tema.

Objective of the course

Kunnskaper

  • Kunne lese, analysere og kritisk vurdere ulike teorier for å formulere faglige resonnementer.
  • Kunne kritisk vurdere hvordan teori utvikles innen samfunnsfelt der idrett, friluftsliv og kroppsøving har stor betydning.

Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på relevante idrettsvitenskapelige forskningsområder.
  • Kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen profesjonsutøvelse basert på kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.

Generell kompetanse

  • Kunne analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende idrett, friluftsliv og kroppsøving.
  • Kunne anvende ulike teorier i diskusjon og formidling av problemstillinger om idrettsvitenskap.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisning

Studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig arbeid under veiledning. Studentene oppfordres til å knytte oppgaven til pågående forskning. I den forbindelse vil faglærere foreslå tema for aktuelle til masteroppgaver. Valg av problemstilling for masteroppgaven og starten på oppgaveprosessen bør skje i slutten av vårsemesteret første studieår.

Hver student har krav på å motta opp til 25 timer veiledning.

Det vil bli gjennomført 2 gruppesamlinger med veiledning. Deltakelse og framlegg er obligatoriske.

Organisering og arbeidsformer

I denne delen av studiet skal studenten selvstendig og i samarbeid med veileder arbeide med å planlegge, gjennomføre og rapportere fra sitt masterprosjekt. Idrettshøgskolen skal ha felles samlingspunkter for masterstudentene i oppgavefasen.


More info about the assignment

Masteroppgave med muntlig høring.

Masteroppgaven er en individuell oppgave. To eller flere kan derfor ikke levere inn en masteroppgave sammen. Dette utelukker imidlertid ikke at studenter kan benytte deler av samme datagrunnlag fra større fellesprosjekter. Dersom oppgaven inngår som en del av et større prosjekt, skal dette prosjektet beskrives. Det skal gå klart frem hvilken del av prosjektet masterstudenten har hatt ansvaret for, hva han/hun selv har utført, og hvilke data som er stilt til rådighet fra andre medarbeidere. De utvalgene som er gjort og de metodene som er brukt for å samle inn og behandle egne og medarbeidernes data skal beskrives i detalj.

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk, og har normalt et omfang på rundt 70 sider. Linjeavstand:1,5.

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Artikkelen kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg til artikkelen skal masterstudenten skrive utfyllende om kunnskapsgrunnlag, teori og metode på 15-30 sider (linjeavstand 1.5). Denne kan skrives på norsk eller engelsk og inneholde den samme dokumentasjon av egen innsats og bruk av andres data som det som kreves av en vanlig masteroppgave.

Utformingen av oppgaven/artikkelen og litteraturhenvisningene må være i overensstemmelse med retningslinjer for vitenskapelige artikler.

Det benyttes bokstavkarakterer gradert fra A til F hvor kravet til bestått er E eller bedre. For å få gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså vurdert til minimum karakteren E. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, må studenten levere på nytt med godkjent resultat før muntlig forsvar kan gjennomføres. Endelig karakter fastsettes ut fra en samlet vurdering av masteroppgaven og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen har en varighet på ca. 60 minutter. Høringen starter med en 10-15 minutters presentasjon av hovedpunktene i masteroppgaven og fortsetter med et muntlig forsvar av masteroppgaven.

Levering av masteroppgave kan skje to ganger i løpet av et studieår, normalt i mai og desember.


Re-sit examination

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic