autumn 2023
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp

Type of course

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Course content

Emnet fokuserer på autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i utfordringer knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar.

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 • å ta elevens perspektiv
 • betydningen av klasseledelse og et godt læringsmiljø
 • danning og digital dømmekraft
 • læring og læringsteori
 • ungdom og identitet
 • profesjonsetikk og etiske teorier
 • observasjon som metode

 

Ferdigheter

Studenten kan;

 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere over og diskutere læring i ulike kontekster og med ulikt formål
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk
 • redegjøre for danning som begrep og relevansen av danning i dagens samfunn

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Examination

Examination: Date: Grade scale:
Muntlig eksamen 30.11.2023–01.12.2023 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltakelse på undervisning Approved – not approved
IKomp Approved – not approved
Skriftlig akademisk tekst Approved – not approved
Presentasjon av akademisk tekst Approved – not approved
Respons på medstudenters presentasjon av akademisk tekst Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

 • Bestått praksis PFF-1015
 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Obligatorisk nettkurs om informasjonskompetanse, skriveopplæring og formelle krav til kildebruk og referanse (iKomp)
 • Akademisk tekst fra egen praksis som skrives i grupper på to til tre studenter (omfang 3000 ord)
 • Gruppevis muntlig presentasjon av akademisk tekst på seminar
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av akademisk tekst

More info about the oral exam

Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes.

Tid: ca 20 min


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic