autumn 2023
PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Type of course

Emnet inngår i praksisdelen av lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Course content

Hovedvekten i emnet er knyttet til observasjon av klasseledelse og læringsmiljø. Det er i tillegg en ambisjon at studenten i førsteårspraksis skal involveres i noen avgrensede sekvenser av undervisningen. I dialog med praksislærer avklares grad av studentinvolvering.

Studentene planlegger, gjennomfører og dokumenterer en systematisk observasjon. Gjennom refleksjon over observasjon sammen med medstudenter og praksislærer gir emnet en introduksjon til læreryrket. Det legges særlig vekt på klasseledelse og tilrettelegging for et godt læringsmiljø.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • observasjon som metode
  • betydningen av et godt læringsmiljø og god klasseledelse

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • planlegge, gjennomføre og dokumentere observasjon

 

  • reflektere over egne observasjoner med utgangspunkt i observasjonsnotater sammen med praksislærer og medstudenter 

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres i grupper.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Examination

Examination: Grade scale:
Praksisvurdering Pass – fail
Praksisvurdering Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Deltatt i all praksis (obligatorisk) Approved – not approved
Gjennomført klasseromsobservasjon Approved – not approved
Levert praksisdokumentasjon Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:
  • aktiv deltakelse samt innfridd alle krav i praksisen
  • 90 % oppmøte i praksis
  • forberedt, gjennomført og dokumentert observasjon av klasseledelse og læringsmiljø
  • gjennomført refleksjon over egne observasjoner sammen med praksislærer og medstudenter 

Re-sit examination

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.
  • Earlier years and semesters for this topic