autumn 2023
FSK-3960 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 60 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Course content

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid. Masteroppgaver innen fiskeri- og havbruksvitenskap kan gjennomføres som en spesialisering innenfor et sentralt fagområde eller være av mer tverrfaglig karakter. Tverrfaglig vil si at to eller flere fagområder koples sammen, og der graden av faglig integrering mellom fagene kan variere. Arbeidet skal ha preg av forskning og oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på blant annet litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for masteroppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder og forutsetter godkjenning av Norges fiskerihøgskole i form av innlevert og signert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Standard veiledningskontrakt er tilgjengelig i masterstudentenes Canvasrom - M-FISK. Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse signeres av student, veileder(e) og instituttleder. Signert veiledningskontrakt med prosjektbeskrivelse leveres til studierådgiver ved Norges fiskerihøgskole. Frist for innlevering av veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse er 01.06, semesteret før oppgaven påbegynnes.


Objective of the course

Kunnskaper

Oppgaven skal vise at kandidaten har

 • dyp faglig eller tverrfaglig kunnskap om sentrale utviklingstrekk, problemer, utfordringer og diskusjoner i norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring
 • dyp faglig eller tverrfaglig kunnskap om teoretiske tilnærminger, begreper, metoder og modeller som anvendes innen fagfeltet
 • inngående empirisk kunnskap innenfor oppgavens fagretning

Ferdigheter

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • er i stand til å formulere en faglig problemstilling
 • er i stand til å bruke teori og vitenskapelig metode til å samle inn relevante data, analysere og drøfte disse for å besvare problemstillingen
 • behersker et faglig begrepsapparat
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer
 • kan redegjøre kritisk for oppgavens forutsetninger og begrensinger

Generell kompetanse

Oppgaven skal vise at kandidaten

 • kan anvende kunnskap og metoder fra ett eller flere fagfelt til å utforske et tema
 • har evne til forståelse og refleksjon
 • kan produsere ny kunnskap gjennom bruk av vitenskapelig teori og metode
 • kan skriftlig formidle faglig kunnskap om norsk og/eller internasjonal fiskeri- og havbruksnæring i henhold til fagfeltets krav og standard

Language of instruction and examination

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Teaching methods

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Final exam

The course is closed and the last opportunity to take the exam after this semester is spring 2023

Please see this web site for more information

Examination

Examination: Weighting: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 100/100 2 Timer A–E, fail F
Oppgave 0/100 A–E, fail F
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består mastereksamen. Kontinuasjonseksamen avtales med veileder og administrasjon. Oppmelding gjøres i StudentWeb.
 • Earlier years and semesters for this topic