spring 2024
PED-3065 Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på master i spesialpedagogikk, master i logopedi, master i pedagogikk, og master i utdanningsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som er tatt opp på rektor- eller styrerutdanningen knyttet til UiT.

Admission requirements

Dette emnet er del av mastergradsprogrammene i spesialpedagogikk, logopedi, pedagogikk, og utdanningsledelse, og har følgelig samme opptakskrav. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som er tatt opp på rektor- eller styrerutdanningen knyttet til UiT.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode 20 stp
PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp
PED-3050 Kvantitativ metode 7 stp
PED-3051 Kvalitative metoder i pedagogisk forskning 7 stp
PED-3053 Vitenskapsteori 7 stp
PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp

Course content

Emnet består av vitenskapsteori, forskningsdesign, kvalitativ forskningsmetode og kvantitativ forskningsmetode.

Formålet med emnet er å forberede studenter til arbeid med egen masteroppgave, og gi et grunnlag for å kunne tolke, forstå og vurdere kvalitet på annen forskning. Videre skal emnet kvalifisere til å kunne delta i forskning og utredningsarbeid basert på ulike metodiske tilnærminger.

Metodeundervisningen vil omhandle planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative forskningsundersøkelser. Det legges vekt på ulike forskningstradisjoner, design av forskningsundersøkelser, ulike metoder for innhenting av data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid og survey), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning.

Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsfilosofien og ta opp spørsmål om vitenskapelig kunnskaps styrker og begrensninger.


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha:

 • Inngående kunnskap om hovedretningene innenfor pedagogikkfagets vitenskapsteori.
 • Bred kunnskap om ulike kvalitative forskningsmetoder og forskningsdesign i pedagogisk forskning.
 • Bred kunnskap om kvantitative metoder og forskingsdesign i pedagogisk forskning.
 • Inngående forståelse for forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunnskap om prosedyrer for ivaretakelse av personvern.
 • Kunnskap om hvordan å anvende utdanningsfaglig relevant kunnskap på nye områder.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • identifisere vitenskapsteoretiske premisser i pedagogiske forskningsarbeider.
 • formulere problemstillinger/forskningsspørsmål for pedagogiske forskningsprosjekter, og begrunne valg av relevante metodiske tilnærminger.
 • finne, anvende og vurdere pedagogisk forskningslitteratur for utvikling av et forskningsprosjekt.
 • anvende ulike tilnærminger for innhenting og analyse av kvantitative og kvalitative data.
 • anvende sentrale statistiske begreper, deskriptiv statistikk, prinsipper for generalisering av resultater og statistiske tester.

Kompetanse:

Studenten kan:

 • vurdere forskningsprosesser og publikasjoner på en faglig reflektert måte.
 • reflektere over vitenskapsteoretiske problemstillinger i forskning.
 • analysere og reflektere over relevante etiske problemstillinger på alle stadier i forskningsprosessen.
 • utvikle et avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • gjennom prosjektskissen formidle sitt selvstendige utdanningsfaglige arbeid og vise beherskelse av fagets uttrykksformer.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe faglitteratur vil være på engelsk.

Eksamensspråk er norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.


Teaching methods

Emnet organiseres med fysisk samlinger og digital undervisning.

Undervisningen fordeles på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser. Omfanget vil være om lag:

 • To-tre fysiske samlinger á to-tre dager
 • Ca. åtte digital undervisningsøkter á tre timer
 • To økter undervisning knyttet til de ulike mastergradsprogrammene

Studenter får veiledning individuelt eller i grupper.

Før oppstart av ordinær undervisning må studenter ta en nettbasert test som kartlegger grunnleggende kunnskaper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Studenter som ikke består denne testen, må delta på forkurs. Forkurset gjennomføres om en kombinasjon av nettundervisning og en fysisk samlingsdag.

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 70 % av undervisningen. Følgende kan ikke velges bort innenfor generelt oppmøtekrav:

 • Forkurset (for studenter som må ta dette)
 • Seminar hvor arbeidskrav/prosjektskisse presenteres

Emnet evalueres årlig, fortrinnsvis i form av underveisevaluering.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 05.06.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Gjennomført test av grunnleggende kunnskaper i forskningsmetode og vitenskapsteori Approved – not approved
Oppgave i kvantitativ metode Approved – not approved
Prosjekt i kvalitativ metode Approved – not approved
Refleksjonstekst om vitenskapsteori Approved – not approved
Prosjektskisse for eget mastergradsprosjekt Approved – not approved
Presentasjon av prosjektskisse, og kommentarer til andre studenters prosjektskisser Approved – not approved
Tilstedeværelse undervisning Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Studentene arbeider med disse arbeidskravene gjennom hele semesteret.

 • Gjennomført test av grunnleggende kunnskaper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Dersom test ikke bestås, må forkurs gjennomføres (obligatorisk oppmøte)
 • Oppgave i kvantitativ metode
 • Prosjekt i kvalitativ metode
 • Refleksjonstekst om vitenskapsteori
 • Prosjektskisse for eget mastergradsprosjekt
 • Presentasjon av prosjektskisse, og kommentarer til andre studenters prosjektskisser
 • Tilstedeværelse på undervisning (minimum 70 %)

Arbeidskravene kan leveres i gruppe på inntil 3 studenter.

Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen.


More info about the portfolio

Karakter i emnet settes på grunnlag av vurderingsmappe som består av de fire arbeidskravene 2-5, og en oppsummerende tekst hvor studenten reflekterer over arbeidet som er gjort i de fire arbeidskravene.

Vurderingsmappa skal ha et samlet omfang på om lag 5 000 ord.

Studenter har anledning til (og oppfordres til) å bearbeide og videreutvikle tekster som tidligere har vært levert som arbeidskrav.

Eksamen kan leveres i gruppe på inntil 3 studenter, eller individuelt. For studenter som ønsker å levere i grupper, må samtlige deler leveres felles.


Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ny eller bearbeidet tekst kan inngå i mappen ved kontinuasjonseksamen.
 • Earlier years and semesters for this topic