spring 2024
ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling - 10 stp

Type of course

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet passer også som støtteemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Course content

Emnet gir en introduksjon til museumsfaglige problemstillinger. Det skal gi en innføring i hvordan museer fungerer i samfunnet, hvilke rammebetingelser som påvirker forvaltning og formidling av kulturarv og hvordan disse arbeidsoppgavene utføres i praksis.

Det legges vekt på den forvaltningsmessige oppbyggingen av sektoren. Emnet har et nordlig fokus, hvor museal formidling av historien til urfolk, som samer, men også andre minoriteter, står sentralt.


Objective of the course

Etter bestått eksamen skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studentene skal ha:

  • Grunnleggende innføring i de kulturhistoriske museenes fremvekst i Europa, men med vekt på Norge
  • En særlig forståelse for urfolks og nasjonale minoriteters relasjon til museumssektoren
  • Grunnleggende forståelse for museenes ulike arbeidsoppgaver og politiske føringer på museumspolitikk
  • Kunnskap om ulike museumstyper og utstillingsspråk
  • Grunnleggende kunnskap om hvordan museer forvalter og formidler kulturhistorie

Ferdigheter

Studentene skal:

  • Kunne gjøre selvstendige vurderinger av innhold og uttrykk i museer og utstillinger
  • Ha et grunnlag for arbeid innen museer og andre kulturfaglige sektorer som benytter utstillinger som formidlingsspråk

Language of instruction and examination

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Teaching methods

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer.

Gjennom forelesningene skal studentene få et teoretisk grunnlag innen emnets innhold. På seminarer legges det stor vekt på diskusjoner og studentenes egenaktivitet. Seminarene skal gi studentene mulighet til å fordype seg i de ulike aspektene ved museumsvirksomhet som er nevnt under læringsmål.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Mappevurdering 31.05.2024 14:00 (Hand in) A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Innlevering av to essay/prosjektarbeid Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Studentene må ha levert inn og fått godkjent to essay/prosjektarbeid til mappevurdering for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenten vil få en tilbakemelding på disse tekstene.

Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.


More info about the portfolio

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca. 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt.


Re-sit examination

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke(n) oppgave(r) som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.
  • Earlier years and semesters for this topic