spring 2024
ARK-1020 Registrering av kulturminner - 5 stp

Type of course

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatory prerequisites

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-1010 Arkeologi feltkurs. Kulturminneregistrering 5 stp

Course content

Som arkeolog er det viktig å kunne finne og gjenkjenne ulike typer kulturminner ute i terrenget, som for eksempel graver, hustufter, fangstanlegg, lokaliteter for utvinning av råstoff osv. Her må man også ha forståelse for i hvilke typer av landskap vi kan forvente å finne ulike typer av kulturminner. Deretter må disse innmåles, slik at de kan gjenfinnes og de må dokumenteres, slik at informasjonen kan brukes i forvaltning og forsking.

Det blir undervist i bl.a.:

 • Identifisering av ulike typer av fortidsminner
 • Bruk av kart og GPS
 • Ulike landskapstyper
 • Registrering (beskrivelse, oppmåling, fotografering, og stedfesting) i felt.

Recommended prerequisites

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere

Objective of the course

Etter bestått emnet skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike metoder og teknikker for registrering og dokumentasjon av kulturminner i felt.
 • Forståelse for begrepet kulturhistorisk landskap
 • Innsikt i hvordan det arkeologiske kulturminnematerialet fremskaffes og dokumenteres

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre grunnleggende registrerings- og dokumentasjonsprosedyrer for fortidsminner
 • Beskrive et kulturminne og dets lokalisering
 • Lese kart, bruke GPS og stedfeste kulturminner
 • Kompetanse:
 • Kompetanse til å fungere som feltassistent i et større team
 • Kan gjenkjenne og dokumentere kulturminner

Language of instruction and examination

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Teaching methods

For å kunne delta på emnet må du i løpet av semesteret ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Undervisning gis hver sommer som et 1-ukes kurs i begynnelsen av sommeren. Studentene samles til et intensivkurs med forelesninger og øvelser (2 dager) på instituttet og praktiske øvelser (3 dager) med kulturminneregistrering i felt. Tidspunkt kan variere fra år til år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Schedule

Examination

Examination: Date: Grade scale:
Hjemmeeksamen 07.06.2024 09:00 (Hand out)
14.06.2024 14:00 (Hand in)
Pass – fail

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

HMS-0501 Approved – not approved
Obligatorisk oppmøte Approved – not approved
HMS-0502 Approved – not approved
HMS-0503 Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning og samtlige feltekskursjoner (3 dager).

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 1 dag av undervisningen på instituttet. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.


Re-sit examination

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic