spring 2024
HEL-1000 Digitalisering, brukere og praksis i helsetjenesten - 10 stp

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne

Admission requirements

Generell studiekompetanse

Course content

Helsesektoren i Norge er stor, kompleks og kostbar. I årene fremover vil det være et økende behov for å utnytte ressursene bedre som følge av en stadig eldre befolkning, mer komplekse sykdomsbilder og nye behandlingsmetoder. En konsekvens av dette er at det fra 2025 vil være underdekning av helsepersonell.

Sentrale politiske mål er derfor å legge til rette for et effektivt og bærekraftig helse- og omsorgssystem som tilbyr helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester hvor kommunene tar et større ansvar for pasienter med stadig mer komplekse behov.

Digitalisering er et viktig middel for å realisere disse målene. Digitalisering skal bidra til mer samhandling ved at helseopplysninger deles på tvers av nivåer, virksomheter og fagområder. Digitale verktøy skal effektivisere behandlingsforløp, tydeliggjøre profesjonelt ansvar, og gi beslutningsstøtte i kritiske arbeidsprosesser. Tilsvarende skal velferdsteknologier og fjernoppfølging sørge for ressursbesparelser i en presset sektor.

Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av helsevesenets organisering, brukere og praksis, samt digitale teknologiers økende rolle i å betjene sektorens arbeidsprosesser, samhandling og tjenesteytende funksjoner. Sentralt er digitale teknologiers evne til å skape innovasjon i arbeidsprosesser og tjenester, men også dens utfordringer i forhold til innføring, bruk og organisatorisk konsekvens.


Objective of the course

Studentene skal etter bestått emne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive og diskutere demografiske forhold av betydning for planlegging og iverksetting av helsetjenester
 • Identifisere og diskutere vesentlige trekk i dagens helsetjeneste med særlig vekt på pasientsentrert praksis
 • Gjøre rede for oppbygging og organisering av dagens helsetjeneste og dens profesjoner med særlig vekt på kvalitetssikring og pasientsikkerhet
 • Ha kjennskap til status, utviklingstrekk og planer for digitalisering i helse- omsorgs- og velferdssektoren
 • Beskrive og diskutere hvordan digitalisering påvirker sammenhenger mellom helsepolitikk, helseprofesjonene og pasienters behov
 • Gjøre rede for muligheter og barrierer for teknologi som en driver for innovasjon innen tjenestetilbud, løsninger og arbeidsprosesser

Ferdigheter

 • Vurdere betydningen av samhandling mellom ulike aktører i tverrprofesjonelle team og mellom ulike kompetansemiljøer i utvikling av helsetjenestetilbudet
 • Diskutere verdier og verdivalg som ligger til grunn for prioriteringer i helsetjenesten
 • Kunne identifisere innovasjonspotensial i et praksisfelt ved bruk av digitale teknologier.
 • Kunne analysere og evaluere implementeringsprosesser, samt effekter av disse ut ifra ulike brukeres ståsted.

Generell kompetanse

 • Selvstendig vurdere hvor helseteknologisk kompetanse er relevant
 • Evne til å vurdere hvordan IKT kan bidra til økt samarbeid i tverrprofesjonelle team i helsesektoren
 • Være i stand til å analysere og evaluere tilsiktede og utilsiktede effekter av digitalisering i sektorene

Language of instruction and examination

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Teaching methods

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, web-basert materiale og eksamensforberedelse i gruppe.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 08.03.2024 09:00 (Hand out)
02.04.2024 14:00 (Hand in)
3 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatorisk oppmøte Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

80% obligatorisk tilstedeværelse

Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic