Religionsvitenskap - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Religionsvitenskap - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Religioner spiller sentrale roller i mange samfunn og kulturer. De preger ofte hvordan mennesker tenker og handler. Kunnskap om religioner er derfor viktig i dag. Religionsvitenskap gir deg innsikt i religiøse tradisjoner i fortid og nåtid, lokalt og globalt. Du lærer å analysere religiøse fortellinger og praksiser og sammenhenger de inngår i. Ved UiT fokuserer faget særlig på religioner blant urfolk, kristendom og nye religioner.

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ahr@hjelp.uit.no

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent

 • Telephone: +4777644381
 • Campus: Tromsø

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg
Siv Ellen Kraft

Professor

 • Telephone: +4777644390
 • Campus: Tromsø

Gjennom studiet får du en innføring i ulike religiøse tradisjoner, fra fortid og i nåtid, lokalt og globalt. Religiøse praksiser, fortellinger og institusjoner studeres i lys av historiske, kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og økologiske forhold.

Studiet gir deg redskaper til å analysere og forstå roller som religioner og religiøsitet spiller i bestemte sammenhenger. I hvilke livssituasjoner blir religion ofte viktig? Hvordan påvirker religioner og religiøsitet møter mellom mennesker? Hvordan kan religioner bidra både til samhold og samfunnsdannelser og til fremmedgjøring og konflikter? Hvordan brukes religion politisk? Religionsvitenskapen finner svar på slike spørsmål ved å studere konkrete tilfeller.

UiT har et særlig ansvar for studier av samiske, nordnorske og arktiske forhold, derfor er dette tema som inkluderes i flere av emnene våre. Andre geografiske regioner vi fokuserer på er Latin-Amerika og Øst-Asia. Det religionsvitenskapelige fagmiljøet ved UiT benytter antropologiske og historiefaglige metoder og har særlig kompetanse på nyreligiøsitet og nye religioner, på ulike former for kristendom, og på ulike religioner blant urfolk. 

Valgemner
Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges med tanke på hvilke planer du har for videre studier eller arbeid. Det anbefales å velge emnegrupper på minst 30 studiepoeng fra hvert fagområde. Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om utvalgte religioner.
 • er fortrolig med religionsvitenskapens sentrale teoretisk-metodiske tilnærminger.
 • har bred kunnskap om religionsvitenskapens historie og egenart.


Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende religionsvitenskapelig kunnskap på relevante problemstillinger.
 • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og sosiale sammenhenger.


Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle religionsvitenskapelig kunnskap både muntlig og skriftlig.
 • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger.

I et stadig mer flerkulturelt samfunn blir kompetansen dette studiet gir både attraktiv og nyttig. Religionskunnskap er etterspurt i skolen og mange religionsvitere blir lærere. Andre får utnyttet kompetansen sin i internasjonalt arbeid, for eksempel i bistands- og hjelpeorganisasjoner. Religionsvitere er også å finne i en rekke offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Andre igjen får jobb i kulturnæringssektoren, for eksempel innen media, bibliotek og museum.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
2. sem (vår)
Valgfritt REL-emne på 1000 nivå
3. sem (høst)
Valgfrie REL-emner på 1000 nivå
Språkfagene gresk og hebraisk kan ikke velges som valgemner
4. sem (vår)
Utveksling/ valgfrie emner
5. sem (høst)
Utveksling/ valgfrie emner
6. sem (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. 

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk er for de fleste emner norsk. Noen emner kan ha engelsk som undervisningsspråk og valgfritt norsk eller engelsk som eksamensspråk. Enkelte forelesninger kan også i de øvrige emnene bli holdt på engelsk.

Med en bachelor i religionsvitenskap kan du søke opptak til mastergrad i religionsvitenskap. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C (2,5) eller bedre på alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. For mer informasjon se opptakskrav på mastergradsprogrammet.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Religionsvitenskap har egne utvekslingsavtaler, og det anbefales at studentene bruker disse:

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 4. semester (vår) med eventuell forlengelse i 5. semester (høst).

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Søknadsfrister:
1. september (vårsemester)
1. februar (høstsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of Granada Spania
University of Southern Denmark Danmark
Michael Heneise

Michael Heneise is an Associate Professor of Religious Studies and a member of the Interdisciplinary Phenomenology research group at the University of Tromsø. 

Trained as an anthropologist, Heneise's main research interests are indigenous religion, ecological knowledge, ritual healing, and medical pluralism. He has conducted fieldwork in the Caribbean, South America, and in India. He is currently working on a book on the cosmopolitics of ritual healing, based on research conducted in Karbi Anglong, Assam, and among Tenyimia and Konyak Naga communities in Nagaland and Manipur states, Northeast India. 

Prior to joining Tromsø in 2019, Heneise served as Director of the Kohima Institute , a social science research center in the Eastern Himalayas that he co-founded in 2013. He received his BME from Florida State University in 2000, his MTh from the University of Wales in 2005, and his PhD from the University of Edinburgh in 2016. Prior to his doctoral studies, he was program manager for Latin America and the Caribbean at Geneva Global , and supervised development projects in community health, education, and agroforestry. Based at that time  in Quito, Ecuador, he studied anthropology at the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  

Heneise is the editor of Highlander Press , and co-editor of the journals  Himalaya and  The Highlander . He also supervises the student-run journal The South Asianist  published by the Center for South Asian Studies  at Edinburgh University. He also serves on the editorial board of Gitanjali and Beyond , a journal published in association with the Scottish Center for Tagore Studies at Edinburgh Napier University.

Heneise authored the monograph Agency and Knowledge in Northeast India: The Life and Landscapes of Dreams (Routledge 2018); and edited Passing Things On: Ancestors and Genealogies in Northeast India (Heritage 2014). Along with long-term collaborator Jelle JP Wouters, he co-edited Nagas in the 21st Century (Highlander 2017) and is currently co-editing The Routledge Handbook of Contemporary Highland Asia (due in 2021).

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?