Nautikk, ingeniør - bachelor

Nautikk, ingeniør - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Velger du nautikk-studiet får du ingeniørutdanning i tillegg til den teoretiske utdanningen til D1 (Sjøkaptein). Studiet gir mange spennende og utfordrende karrieremuligheter innenfor de ulike delene av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er lokalisert i det nye Teknologibygget og har topp moderne laboratorie- og simulatorutstyr. UiT disponerer egne fartøy som instituttet benytter til å gi studentene praktisk opplæring. Nautikk ved UiT er kjent for sitt gode sosiale miljø.

Studiet har to spesialiseringer: Nautikk og Havbruksteknologi.

Den nautiske spesialiseringen gir muligheten til å utløse høyeste sertifikat som dekksoffiser, mens spesialiseringen i havbruksteknologi gir ingeniørkompetanse innen havbruks- og oppdrettsnæringen. Begge retningene gir en unik teknisk operativ kompetanse innen de maritime og havbaserte aktivitetene internasjonalt og langs kysten.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Lisbeth Klausen.jpg
Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studyleader Nautical Science


Se film om nautikk

Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for å løse sertifikat som dekksoffiser klasse 1 (skipsfører) etter oppnådd nødvendig fartstid.. Dette er et studium som fokuserer spesielt på forhold knyttet til operativ drift av skip. Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, maritim kommunikasjon, meteorologi, oseanografi og geodesi samt håndtering av skip og last og er sentrale emner.

Studiet tar også for seg konstruksjon av skip og skipssystemer. Nautikk-studiet er praktisk rettet hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer. Det arrangeres også sikkerhetskurs og andre kurs i løpet av studietiden, som er nødvendig for å arbeide om bord på et skip samt for å løse nautiske sertifikater.

NB: Hvis formålet er å løse et nautisk sertifikat etter endt studie, er det krav til fargesyn. Det anbefales derfor å få sjekket synet før du påbegynner dette studiet.

Kunnskap

LU-K1: Studenten har inngående kunnskaper i de nautiske sertifikatfagene i henhold til STCW-konvensjonen, og har et helhetlig og reflektert perspektiv innenfor de maritime fagene. Studenten har inngående kunnskaper om begrensninger, regelverk og forskrifter for drift og operasjon av sjøgående fartøy og maritime installasjoner.

LU-K2: Studenten har inngående kunnskaper i navigasjon, navigasjons instrumenter, hydrostatikk, lastehåndtering og skipshydrodynamikk og vet hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglige problemløsninger.

LU-K3: Studenten har kjennskap til maritim næring og utviklingen av maritim teknologi, og har kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet.

LU-K4: Studenten kjenner til forskningsutfordringer, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte innen det maritime fagområdet.

LU-K5: Studenten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

Ferdigheter

LU-F1: Studenten kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til sikker framføring og drift av fartøyer og maritime installasjoner.

LU-F2: Studenten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

LU-F3: Studenten kan benytte sine fagkunnskaper og metoder for sikker fremdrift og operasjon av fartøy og maritime installasjoner. Studenten kan arbeide både selvstendig og i team innenfor flerkulturelle grupper.

LU-F4: Studenten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

LU-F5: Studenten kan bidra til nytenking og innovasjon ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

LU-G1: Studenten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs.

LU-G2: Studenten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og

muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

LU-G3: Studenten kan ledelse, og har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon.

LU-G4: Studenten kan bidra til maritim faglig utvikling og god praksis, gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Ønsker du en høyere maritim utdanning som både leder frem til dekksoffisersertifikat og som gir deg en ingeniørtittel?

Nautikk er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som Kaptein på alle typer skip over hele verden. For norske sjøoffiserer er de vanligste fartøytypene ferger og hurtigbåter, cruise og kjemikalieskip, containerskip, forsyningsskip og spesialskip i transport og offshoreselskaper.

Fremtidige arbeidsplasser kan være innenfor rederi, på større havbruksanlegg, oppdrettsselskaper, forsikring, skipsmegling, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshore industrien, konsulentselskaper, prosjektering av havbruksanlegg, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket, Losvesenet og ulike utstyrsprodusenter.

Utdanningen er unik da du får ingeniørkompetanse - dvs at du også er kvalifisert for ulike spennende jobber på land i nevnte næringer.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen. Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i nautikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • All praksis fra skip, mekanisk verksted eller maritim virksomhet (skipsverft eller maskinverksted). Militærtjeneste fra Sjøforsvaret.
  • Utdanning/kurs innen nautikk, maskin, automasjon og prosess.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
  • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
  • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Antall studieplasser: 27. Studiet er adgangsregulert.

 

Bachelorstudiet er norskspråklig. Undervisning- og eksamensoppgaver er på norsk. Pensumlitteratur og enkelte forelesninger kan være på engelsk

Praksisperioden for Nautikk studentene som ønsker å utløse dekksoffisersertifikat kommer etter endt utdannelse ved UiT. Denne perioden er på 12 måneder og kalles farts- eller kadettid. Dette er en påkrevd systematisk opplæring om bord for å kunne utløse dekksoffiser sertifikat (D3).

Norsk, men deler av undervisningen foregår på engelsk samt at det brukes noe engelsk litteratur.

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

Universitetet i Tromsø tilbyr to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.

Alle gradsstudenter ved UiT har mulighet til å ta en del av studiene sine i utlandet. Et team av internasjonale utvekslingsveiledere hjelper deg med å finne veien til et utenlandsk partneruniversitet som passer deg og studiene dine. UiT har jobbet mye med å kvalitetssikre sine internasjonale avtaler. Reiser du til en av UiT`s partnerinstitusjoner, vil utvekslingsoppholdet innpasses i ditt studieprogram.

Intervju med tidligere studenter