Tysk - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Tysk-Språk-og-litteratur-bachelor

Årsstudiet i tysk ved UiT legger vekt på språkopplæring og kunnskap om moderne tysk språk, kultur, historie og samfunn. Vi bruker ulike tekster, podcast, sosiale medier, film og andre digitale ressurser for å få innsikt i et land preget av en rik kultur og en tung historie med en helt spesiell posisjon i Europa. Tysk er i dag morsmålet til ca. 100 millioner europeere, og Tyskland er en svært viktig politisk og økonomisk partner for Norge.

Norge har en egen Tysklandstrategi og ett av hovedmålene til den norske regjeringen er at flere elever og studenter lærer seg tysk. Kompetanse i fremmedspråk og kunnskap om fremmedspråklige kulturer er etterspurt innenfor flere områder der språklig samhandling og kulturforståelse er viktig. Å kunne tysk gir deg et fortrinn i din videre karriere.

 

 

 

Facts

Duration:1 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):60
Qualification:Ingen
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:Opptak hvert år (søknadsfrist 1. desember)
Application code:5096
Apply

Studiet inneholder språklige emner i grammatikk (syntaks), formlære og praktiske språkferdigheter. I emnene i kulturkunnskap leser du ulike tekster om sentrale tema innenfor tysk historie og samfunn. Det vil være litterære tekster, artikler, blogger og personlige beretninger. Vi øver også opp forståelsen av muntlig tysk gjennom samtaler, veiledning og diskusjoner. All undervisning foregår på tysk, og det legges stort vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad som 60 frie studiepoeng. Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi.

Et to ukers språkkurs i Tyskland ved Deutsch-Norwegisches Studienzentrum Christian-Albrechts-Universität inngår i studiet. Kurset i Kiel tilbys hvert år i mars, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag.

Årsstudiet i tysk inngår i lektorutdanningen 8-13, du studerer altså sammen med lektorstudenter. Årsstudiet i tysk gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning undervisningskompetanse i tysk, både i grunnskolen og den videregående skolen. Opptakskrav for PPU fra og med høsten 2019 er mastergrad, men for å ha bedre muligheter til stillinger i skolen bør man ha minst to skolefag.

Studiet består av seks emner på 10 studiepoeng hver, totalt 60 studiepoeng. Studiet starter om våren og går over to semestre. Alle emnene kan tas som enkeltemner.

 

Emner i vårsemesteret:
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 stp)
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 stp)
TYS-1101 Tysk tekslesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid (10 stp)

Emner i høstsemesteret:

TYS-1003 Elementær tysk syntaks II (10 stp)

TYS-1111 Sted og kulturforståelse (10 stp)
TYS-1013 Tekst i kontekst (10 stp)

Etter fullført årsstudium i tysk skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal:

 • beherske det ortografiske systemet i tysk
 • ha kjennskap til og kunne praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • beherske aktivt et grunnleggende ordforråd slik at de kan kommunisere muntlig og skriftlig om dagligdagse tema og ulike tema innenfor språk, litteratur og kultur
 • ha kjennskap til tysk litteratur- og kulturhistorie i utvalgte perioder
 • kjenne til grunnleggende trekk i litterær analyse
 • ha inngående forståelse av et utvalg litterære tekster
 • innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av tysk

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • lese og forstå ulike typer tysk sak- og skjønnlitterær prosa i en vanlig språkform
 • kunne analysere litterære tekster og anvende grunnlegende litteraturvitenskaplige teknikker
 • kunne skrive kortere essay om litterære og kulturhistoriske problemstillinger
 • kunne uttrykke seg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om tysk språk, litteratur og kultur som de har skaffet seg, på tysk
 • kunne oversette enklere sakprosatekster fra norsk til tysk

Kompetanse:
Studentene skal kunne:

 • undervise i tysk i skolen
 • utføre annet arbeid innenfor kultursektor, næringsliv eller administrasjon der kunnskaper om tysk språk, litteratur og kultur er sentralt

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole eller TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 stp) som tilbys i høstsemesteret året før årsstudiet har oppstart. Dette innføringskurset anbefales også for studenter som ønsker å friske opp skolekunnskapene før de starter på selve årsstudium i tysk.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember. Søknadskode: 5096 (Lokalt opptak).

Antall studieplasser: Åpent.

Årsstudiet består av seks emner, og det gis omtrent fire timer med forelseninger per emne. Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (fire timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. Muntlig eksamen, mappeeksamen og hjemmeksamen brukes også.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Tyskkunnskaper er etterspurt innenfor flere områder i samfunnet. Du kan bruke faget innen for eksempel reiseliv og turistnæringen, litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet og informasjonsarbeid. Norges Tysklandstrategi slår fast at god kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur er svært relevant for norsk verdiskaping.

Er du allerede utdannet som lærer, men ønsker et fag til? Da kan tysk være et godt valg. I skolen er det stor etterspørsel etter tysklærere.

Ønsker du å bli tysklærer i grunnskolen eller videregående skole? Årsstudiet i tysk inngår i lektorutdanningen 8-13. En annen måte å bli kvalifisert til arbeid i skolen er å kombinere tysk med en master i et annet skolefag og ta praktisk pedagogisk utdanning.

Opptakskrav for PPU fra og med høsten 2019 er mastergrad.

Årsstudiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller som fag 2 i lektorutdanningen trinn 8-13.Bli student ved UiT!Contact
Kristian Osnes Aambø HSL

Aambø, Kristian Osnes


Studiekonsulent (Russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Phone: +4777644333 kristian.o.aambo@uit.no

Cathrine-Theodorsen.jpg

Cathrine Theodorsen


Førsteamanuensis
Phone: +4777645589 cathrine.theodorsen@uit.no

Ina Zentner

Zentner, Ina-Maria


Universitetslektor i tysk språkvitenskap
Phone: +4777623238 ina.zentner@uit.no

Skip to main content