Filosofi - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Filosofi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?

Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet, som etikk, mening, rettferdighet, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. En master i filosofi i Tromsø fokuserer på praktisk filosofi, der filosofien anvendes på høyaktuelle spørsmål, så som: Finnes alternative fakta? Er harmen #metoo utløser uttrykk for universelle etiske prinsipper eller bare kulturrelative følelser? Utsettes kvinner eller minoriteter for en epistemisk urett dersom de ikke blir trodd? Kan krig eller terror forsvares politisk og moralsk? Kan grupper og selskaper, så som Google eller Facebook, ha politiske rettigheter og ansvar på lik linje med individer? Har vi et spesielt ansvar for klimaflyktninger og global ulikhet? Bør vi tillate Muhammed-tegninger eller hatytringer mot homofile?

Som master i filosofi i Tromsø vil du inngå i en eller flere av forskningsgruppene i henholdsvis Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Du trenes opp i avansert filosofisk metodologi og lærer å anvende filosofisk forskning og teori på dagsaktuelle problemer. Med dette bidrar du til å øke refleksjonsevnen i samfunnet. Livet blir rikt med en master i filosofi!

Questions about the study

Lundestad, Erik

Professor


KARI REFSDAL
Refsdal, Kari

Førstekonsulent


Herbjørg-Kristiansen
Herbjørg Anie Hansen

Førstekonsulent


IFF, Pål Bye jensen
Jensen, Pål Bye

Kontorsjef


Målgruppen for masterprogrammet i filosofi er studenter som vil utvikle evnen til selvstendig kritisk refleksjon, argumentasjon og analytisk tenkning. Programmet lærer deg å reflektere over problemer som angår menneskelig handling og kunnskap, politiske og etiske spørsmål og spørsmål om grunnlaget for vitenskapleg tenking. Dette krever evnen til å formulere problem og argumentere for ulike løsningsforslag.

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng.

Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk. De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene.

De valgfrie emnene har alle sammee form og struktur. Det blir gitt 10-12 førelesinger/seminar i et par emner hvert semester. De har hver et pensum på 7-800 sider. Det inngår eit arbeidskrav i form av en øvingsoppgave på 5 sider, eller muntlig presentasjon, over oppgitt emne. Eksamen består av en semesteroppgåve på 10-12 sider, hvor tema og problemstilling blir avklart med faglærer

Masteravhandlingen, FIL-3900, er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over et selvvalgt tema, som blir følgt opp av en faglig veileder.

I tillegg velger studenten eit fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Både tema for avhandlingen og fordypningspensumet skal godkjennes av veilederen.

For mer informasjon se de enkelte emnebeskrivingene.

Vi anbefaler studentene om å arbeide med avhandlingen parallelt med at de tar de obligatoriske emnene, de tre første semesterene, og konsentrerer seg helt om avhandlingen det siste semesteret. Arbeidet med avhandlingen bør en komme i gang med i samarbeid med veilederen allerede fra første semesteret. Dette arbeidet starter med Prosjektseminaret i det første semesteret, der en også tar valgemner.

I de påfølgende to semestrene bør en ta valgemner parallellt med arbeidet med avhandlingen, mens en i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen. 

Etter bestått studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Kan formidle egne filosofiske refleksjoner og problemløsninger ved hjelp av filosofiske begrep
  • Skal ha skaffet seg avansert kunnskap om de sentrale klassiske og samtidige teoriene og tradisjonene i filosofien. Skal ha inngåande kunnskap om både fagets historie og sentrale politisk filosofiske, etiske og analytiske teorier
  • Skal ha spesialisert kunnskap om det emnet og de filosofiske problemene som blir drøftet i masteroppgåven
  • Kan benytte filosofifagets teorier og tradisjoner i selvstendige og kritiske diskusjoner og analyser av nye område innenfor fagområdet
  • Kan analysere fagleg relevante problemstillinger og praktiske etiske og politiske spørsmål, med utgangspunkt i filosofifagets metoder, begrep, tradisjon og egenart

Ferdigheter:

  • Kan analysere og stille seg kritisk til ulike filosofiske teorier både i klassisk og samtidig filosofi, samt ulike vitenskaplige tradisjoner. Ferdighetene skal kunne brukes til kritisk analyse av filosofiske spørsmål og til å formulere selvstendige problemstillinger og argument
  • Kan gjennomføre selvstendig kritisk refleksjon og argumentasjon over ulike filosofiske problemstillinger, teorier og metoder, samt praktiske etiske og politiske problemstillinger, slik at det kan tjene som grunnlag for videre arbeid med filosofiske problem på en selvstendig måte på et vitenskapeleg nivå
  • Kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

  • Kan identifisere og analysere relevante praktisk-filosofiske, kunnskapsteoretiske og vitskapsteoretiske problemstillinger
  • Kan anvende kunnskapene og ferdighetene innenfor forskingsaktivitet og andre områder som krever argumentative og analytiske ferdigheter
  • Kan formidle egne filosofiske refleksjoner og problemløsninger ved hjelp av filosofiske begrep
  • Kan formidle og kommunisere klassiske og samtidige filosofiske teorier og problemstillinger, både fra et historisk og analytisk perspektiv, til både spesialister og andre, for eksempel elever og studenter på lavere nivå ( ex.phil).

Masterstudiet i filosofi kvalifiserer for arbeid innanfor forsking, kultursektoren, administrasjon og organisasjon, journalistikk og redaksjonsarbeid. I kombinasjon med andre undervisningsfag og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer en mastergrad i filosofi til undervisning i grunnskole og vidaregåande skole.

Mastergradsprogrammet i filosofi gir relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen og i næringslivet.

Mastergradsprogrammet danner også grunnlaget for en videre forskerutdanning i faget filosofi.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgemne
2. sem (vår)
Valgemne
Valgemne
3. sem (høst)
Valgemne
Valgemne
4. sem (vår)

Opptakskravet til master i filosofi er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i filosofi. Fordypningen skal ha en studieprogresjon der minimum 20 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen.

Antall studieplasser:

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Her finner du mer info om søknad om opptak

Mastergradsprogrammet i filosofi er normert som helårsstudium og du forventes å arbeide 35-40 timer i uken for å nå programmets læringsmål. Dette inkluderer forelesninger, seminarer, skrive- og diskusjonsseminar, kollokviegrupper og selvstudium.

Masteravhandlingen, FIL-3900, er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over eit selvvalgt tema, som blir følgt opp av en faglig veileder.

I tillegg velger studenten eit fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Både tema for avhandlingen og fordypningspensumet skal godkjennes av veilederen.

For mer informasjon se de enkelte emnebeskrivingene.

Vi anbefaler studentene om å arbeide med avhandlingen parallelt med at de tar de obligatoriske emnene, de tre første semesterene, og konsentrerer seg helt om avhandlingen det siste semesteret. Arbeidet med avhandlingen bør en komme i gang med i samarbeid med veilederen allerede fra første semesteret. Dette arbeidet starter med Prosjektseminaret i det første semesteret, der en også tar valgemner.

I de påfølgende to semestrene bør en ta valgemner parallellt med arbeidet med avhandlingen, mens en i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen.

Eksamen er todelt: 1) Innlevering av masteravhandlingen. 2) En individuell muntlig eksamen med en intern og en ekstern sensor. Endelig bokstavkarakter settes etter en helhetlig vurdering av avhandlingen og den muntlige prestasjonen.

HSL-fakultetet er administrativt ansvarlig for mastergradsprogrammet i filosofi. Ved Institutt for filosofi er det opprettet en programledelse som har det faglige ansvaret for både bachelor- og masterstudiet i filosofi, samt for årsstudiet.

Emnene i studiet evalueres hvert semester. Evalueringen foregår muntlig i møter med studenter og ansatte som dialogbasert evaluering og/eller skriftlig ved bruk av anonyme spørreskjema.

Mastergradsprogrammet i filosofi er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver er derfor på norsk. Pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på engelsk eller norsk/skandinavisk.

Dersom et nærmere angitt karakterkrav oppfylles, kvalifiserer en mastergrad i filosofi for opptak til ph.d. i filosofi og eventuelt andre, relevante fag.

Institutt for filosofi bærer preg av internasjonalisering. Det er mange ansatte med utenlandsk og internasjonal bakgrunn. Internasjonale konferanser arrangeres dessuten av forskningsgruppene og her inviteres du til å delta. Det vil også være utenlandske studenter på utveksling hos oss, samt andre besøkende som er her på forskningsopphold. En del av pensum er på engelsk.

Det er mulighet til å få innpass for emner fra utenlandske universiteter som del av valgemnene i mastergraden. Dette må være direkte relevant for studentens studieplan og fordypning

Studentene oppfordres primært til å benytte instituttets veletablerte samarbeids- og utvekslingsavtaler. Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som skal godkjennes som del av studiet. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For oppdatert oversikt over hvilke universiteter studieprogrammet i filosofi har avtale med, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?