Videreutdanning i barnesykepleie

STUDIESTED: Tromsø

NB!

Denne utdanningen skal tilbys som en studieretning under Master i sykepleie ved UiT fra og med høsten 2018. Utlyning med detaljert informasjon om Master i sykepleie og studieretningen for intensivsykepleie kommer i begynnelsen av februar 2018. Hvis du vurderer å søke ved neste opptak og har spørsmål om studieprogrammet kan du henvende deg til studieadministrasjonen ved Institutt for helse- og omsorgsfag på iho.studier@support.uit.no

Resten av informasjon på denne siden beskriver videreutdanningen slik den nå gjennomføres ved UiT.

Facts

Duration:3 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):90
Qualification:
Admission requirements:Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Application deadline:Neste opptak lyses ut våren 2018
Application code:
Apply

Studiet gjennomføres på heltid over 1 1/2 år. Studiet er inndelt i 3 studieenheter, som hver utgjør 30 studiepoeng.

Hovedemnene i studiet er:

 • Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner.
 • Barnesykepleie - fag og yrkesutøvelse

Alle hovedemner inngår i hver studieenhet og representerer de ulike grunnlag barnesykepleien bygger på. Fagplanen er en kombinasjon av en temabasert og fagbasert plan. Fordelingen mellom teoretiske og praktiske studier er 45/55. Praksisstudiet inneholder elementer fra alle hovedemnene. Studiet vil veksle mellom tilrettelagt undervisning og praktiske studier. Størstedelen av tilrettelagt undervisning er plassert i 1.og 2. studieenhet mens 3.studieenhet i hovedsak omfatter praktiske studier i tillegg til fordypningsoppgave. Tilrettelagt undervisning gjennomføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge og praksisstudiene gjennomføres i hovedsak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø, Harstad, Narvik) og Helse Finnmark HF (Hammerfest, Kirkenes).

Studenten skal lære å:

 • Utøve barnesykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelsen ved å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling.
 • Ivareta barnets spesielle behov, forebygge komplikasjoner og utviklingsskader, fremme modning, vekst og utviklingsmuligheter ved sykdom og sykehusopphold.
 • Bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og iverksette tiltak som bidrar til å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner.
 • Mestre samhandling med pasienten, og utføre barnesykepleie med et godt håndlag.
 • Reflektere kritisk i valgsituasjoner, og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 • Støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
 • Gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer
 • Mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr, og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 • Anvende hygieniske prinsipper og forebygge infeksjoner
 • Hjelpe barn og omsorgspersoner til å mestre opplevelse og reaksjoner, som følge av sykdom og lidelse.
 • Ta ansvar for pasienten og ivareta omsorgspersonene når pasienten er døende, og sikre en verdig død.
 • Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.
 • Utvikle ferdigheter i samhandling og teamarbeid

Videreutvikle personlig og faglig kompetanse som barnesykepleier

Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Hensikten med undervisningsformene er å utvikle forståelse for sammenhengen mellom klinisk praksis og det teoretiske fundament. Det pedagogiske opplegget skal gjenspeile barnesykepleie som en relasjonell virksomhet der faglig etisk forståelse, praktiske ferdigheter, refleksjon og vurderingsevne integreres i konkrete samhandlingssituasjoner. Undervisningen foregår både ved gruppearbeid, forelesninger, fagseminarer, ferdighetstrening, simulatorøvelser, veiledning og praksisstudier. I hver studieenhet gjennomføres det diverse arbeidskrav som må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Her kan nevnes: Læringslogg - refleksjon over erfaringer i praksis. Medisinsk og naturvitenskapelig test. Basisgruppearbeid med fremlegg på storgruppeseminar. Søke på og vurdere forskningsartikler. Undervisningsopplegg. Ferdighetstrening i simulator. Fordypningsoppgaveseminar.

Eksamensformene er:
 • Individuell muntlig eksamen
 • Skriftlig hjemmeeksamen med oppgitt tema eller case
 • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema
 • Praksis i 1.og 2. studieenhet er eksamensemner.

Praksis gjennomføres som en definert praksisperiode pr. studieenhet. Praksisperiodene varierer i lengde fra 10 - 13 uker. Det kreves god helse for å arbeide som barnesykepleier. Studentene må påregne tredelt turnusarbeid i praksisstudiene.

Studiet tilrettelegger for utenlandsopphold i 4-6 uker på slutten av studiet. Det foreligger i dag utvekslingsavtale gjennom Nordkalottnettverket i Nordplus.

Neonatal-, barne- og intensivavdelinger. Poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. Habiliteringsavdelinger. Kommunehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatri vil også være aktuelle arbeidsområder.
Det kan individuelt søkes opptak til relevante mastergradsprogram.


Contact
Presentasjon.bmp-Bredde-180px-

Arne Eek


Seniorrådgiver
Phone: +4777660607 Mobile: 911 94 691 arne.eek@uit.no

personkort-a.jpg

Anders Aarbø


Førstekonsulent
Phone: +4777660642 anders.aarbo@uit.no

Skip to main content