Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

STUDIESTED: Alta, Kirkenes, Storslett, Other
Lærerutdanning-1.-7.-trinn-master-5-årig-

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du innovativ praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Facts

Duration:5 År
Location Alta, Kirkenes, Storslett, Other
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Admission requirements:Se nedenfor
Application deadline:15. april
Application code:186 547
Apply

Bli lærer


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand.

Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 5 årlige fysiske samlinger i Alta og 4 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett. Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Kirkenes og Storslett.

Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave i fagdidaktikk, hvor du kan velge et av følgende masterfag; engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk eller norsk. Velger du ett av de tre første fagene, må åttende semester tas ved campus Tromsø eller som internasjonalt semester

Fagvalg

I tillegg til norsk og matematikk velger du to andre undervisningsfag. Du kan velge mellom engelsk, kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og samfunnsfag.

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) skal du ha tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. To av fagene er obligatoriske, norsk og matematikk. Som ditt tredje fag, kan du velge mellom engelsk, samfunnsfag og naturfag. Ett av de tre fagene du har tatt, fortsetter du med i tredje, fjerde og femte studieår. Det blir ditt masterfag. I tredje studieår vil du også velge ditt fjerde fag. Det kan ikke bli ditt masterfag. Du kan velge kunst og håndverk eller mat og helse.

Nytt fra 2018 er at du kan ta samisk som en del av lærerutdanningen. I stedet for å velge et tredje fag med 30 sp og et fjerde fag med 30 sp, kan du velge samisk 60 sp. Du kan ikke velge å ta kun 30 sp med samisk.

Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

Som landets første av integrert master i lærerutdanning 1.-7. trinn, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for utvikling av lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Som utdannet grunnskolelærer (lektor) for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:

Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 4 årlige fysiske samlinger i Alta og 5 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett.

Forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen, i tillegg kommer 5 dager innføringspraksis. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Kirkenes og Storslett.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.  
Opptak

Spørsmål angående opptak? Send e-post til ilp-opptak@uit.noFølg oss på Facebook

FACEBOOKContact
YngveEngkvist.jpg

Yngve Engkvist


Studieleder
Phone: +4778450133 yngve.engkvist@uit.no

Mikkelsen, Eva


Seniorrådgiver
Phone: +4778450273 eva.mikkelsen@uit.no

Marita Ernstsen


Førstekonsulent
Phone: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions