Realfagskurs

Duration: 1 Semestre

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Realfagskurs

Duration: 1 Semestre

Campus
Tromsø
Application deadline

1. desember

Søking og opptak
How to apply?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk 1? Dette studiet gir deg de realfagene du trenger for videre ingeniør- og sivilingeniørstudier, eller andre fag med tilsvarende opptakskrav, samtidig som at du får oppleve studiehverdagen på universitet. Realfagskurset utgjør et halvt års studie på fulltid, og går i vårsemesteret.

Antall studieplasser: 30

Questions about the study

Ida Friestad Pedersen.jpg
Ida Friestad Pedersen

Associate professor


Martin Fjellvang Osima

Rådgiver


Realfagskurset er lagt opp med forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieoppgaver, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

De to fagene som utgjør realfagskurset er matematikk og fysikk, hvorav matematikk utgjør ca. 65 % av semesteret og fysikk ca. 35 %.

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise hvordan faget er relevant å buke i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighets-regning.

I fysikkfaget inngår måleenheter og beregninger, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys og bølger, atom- og kjernefysikk og elementær kjemi.

Etter bestått kurs skal du oppfylle kravene lagt i læreplanen for videregående skoler til spesiell studiekompetanse

Kunnskap:

 • bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk og fysikk, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.
 • kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter:

 • kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • kan beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

 • kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
 • kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg
 • kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske og fysiske begreper og størrelser

Se studieplan