Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Studieretning:

Havbruk

Tilhører studiet:
Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

Søking og opptak
How to apply?

Studiet er under revisjon. Eventuelle endringer og studieplan vil være på plass før søknadsfristen går ut.

Studieretningen i havbruksvitenskap er en tverrfaglig studieretning. Det betyr at du skal tilegne deg biologiske, tekniske, økonomiske og organisatoriske kunnskaper innen havbruk og oppdrett. Du skal blant annet lære om biologisk og bærekraftig produksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter og dyrevelferd.

Studieretningen er meget anvendelig - noe som krever innsikt fra ulike fag. Ved å klikke deg inn på forskningssidene til NFH vil du kunne få et godt overblikk over hva studieretningen i havbruksvitenskap egentlig går ut på.

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fiskeri og havbruksvitenskap om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og sjømatproduksjon, og spesialisert kunnskap innen sitt fordypningsfelt.
 • har inngående kunnskap om fiskeri- og havbruksvitenskapens teori og metoder.
 • har inngående kunnskap om fag- og forskningsetiske problemstillinger.
 • har avansert kunnskap om faglige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen sitt fordypningsfelt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
 • behersker ulike formidlingsteknikker og kan anvende flere kommunikasjonskanaler for faglig og allmennrettet formidling.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan definere, analysere og besvare fiskeri- og havbruks-vitenskapelige problemstillinger.  
 • kan ta stilling til relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger. 
 • kan kritisk drøfte teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.  
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fiskeri- og havbruksvitenskapens uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, næringsaktører og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.   

Norges fiskerihøgskole har utdannet kandidater til norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, bioteknologisk industri og norsk offentlig og privat sektor gjennom de siste 40 årene.

Studenter som består mastergraden i fiskeri- og havbruksvitenskap får rett til å kalle seg fiskerikandidater - en anerkjent tittel både i og utenfor næringa. Siden 1972 er det utdannet mer enn 600 fiskerikandidater ved Universitetet i Tromsø. Disse er nå spredt over hele Norge og verden forøvrig fra Tokyo i øst til Alaska i vest.

Norsk sjømat eksporteres til over 140 land og mange fiskerikandidater har en internasjonal karriere. Fiskerikandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet og en undersøkelse fra 2010 viser at nyutdannede fiskerikandidater får seg jobb raskt. Også de som søker seg utenfor den tradisjonelle næringa finner at utdannelsen gir god uttelling på arbeidsmarkedet og mange muligheter for å jobbe i distrikt eller by. Valg av studieretning kombinert med den selvvalgte masteroppgaven gjør hver enkelts utdannelse spesiell og attraktiv på arbeidsmarkedet.

Se oversikten over hvor fiskerikandidater jobber.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
VALG 10 STP
HMS er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng
VALG
2. semester (vår)
15 STP
5 STP
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
.............................................
Valgemner 1. semester (høst)
Spesialpensum tilpasset masteroppgaven
Oppdatert 26.06.2019

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskeri- og/ havbruksfaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er adgangsregulert med 40 studieplasser.

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Les med om rangering her.https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711489

Etter fullført mastergrad har kandidaten rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk. Litteraturen er hovedsakelig på engelsk. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semester på masterstudiet. På masterstudiet vil en, i forhold til utenlandsopphold og utveksling, kunne benytte den samme avtaleporteføljen som på bachelorstudiet. Utenlandsopphold skal være tilpasset den enkelte studieretning og den enkelte students interesser og faglige orientering. Dette avklares mellom veileder, student og studiekonsulent.

Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

Søking og opptak
How to apply?