Zoolog

Zoologi er en av flere spesialiseringer innenfor fagområdet biologi. Zoologi er et stort fagfelt og forskningsområdene er mange og komplekse. De fleste zoologer har svært mye kunnskap om et lite fagfelt.

Zoologer har kunnskap om dyrenes oppførsel, egenskaper, mønster og samhandling med andre dyr og miljøet rundt. Forskning på sykdommer og hvordan disse sprer seg mellom dyr er ett av flere felt som zoologer forsker på. 

Vanlige arbeidsoppgaver for zoologen:

  • undersøke og samle inn prøver gjennom feltarbeid eller laboratoriearbeid
  • analysere og skrive rapporter om resultatene man finner

Arbeidshverdagen for zoologer kan variere. Mange er engasjert i prosjektarbeid i laboratorier med forskning på rotter, insekter og andre dyr. Andre zoologer arbeider ute i naturen, hvor de blant annet studerer og loggfører ett eller flere dyrs aktivitetsmønster over en gitt periode. Paringsritualer, aggresjonsoppførsel og gruppementaliteten til en dyregruppe er andre vanlige prosjekter. 

Ofte arbeider zoologen sammen med andre biologer, men også andre yrkesgrupper, som for eksempel naturforvalteren.

I løpet av en bachelorgrad i biologi, er det mulig å ta spesialisering i zoologi.

Zoologer er som oftest ansatt ved universiteter og høgskoler, innenfor offentlig forvaltning, dyr- og miljøvernorganisasjoner, museer og dyrehager.

Som zoolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig og like å undersøke ting. Arbeid på laboratorium og i felten krever god konsentrasjon og tålmodighet. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. Som zoolog må du være forberedt på å jobbe mye ute.

Lønnen til en zoolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900–650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no