Bilde av Aasbrenn, Gjermund
Photo: Rizwana Yedicam / Høyesterett

Gjermund Aasbrenn • Gjermund Aasbrenn :
  Erstatning for sakskostnader ved rettslig prøving av besøksforbud
  Tidsskrift for strafferett 2024 DOI
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar etter tvisteloven § 20-11
  Tidsskrift for forretningsjus 2021 DOI
 • Gjermund Aasbrenn :
  Statens erstatningsansvar for partenes sakskostnader
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2021 DOI
 • Gjermund Aasbrenn, Lasse Gommerud Våg :
  Tidsperspektivet for forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Nå kan frister kun avbrytes gjennom Aktørportalen
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Høyesterett øker den normerte oppreisningserstatningen til etterlatte etter forsettlig drap
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Disse endringene i tvisteloven gjelder fra nyttår
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Ju§nytt nr. 1/2024
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sivilombudet: Justisdepartementet feiltolket reglene om reisebevis og familieinnvandring
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Her er lovene som trer i kraft 1. januar 2024
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Hvilken rettskildemessig vekt har en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg?
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Skoghøy: Lovgivningen er hovedårsaken til høye sakskostnader, ikke advokatenes timepriser
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Krever fire ganger så mye som staten i saksomkostninger
  Vårt land 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Høyesteretts prøvingskompetanse ved videre anke over kjennelse – hva med EØS-retten?
  Lov og Rett 2024 DOI
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i et dommerperspektiv - hvilke verktøy har vi i verktøykassa nå?
  2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Ju§nytt nr. 2/2024
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Varetektsfengsling og forholdsmessighet: Høyesterett tydeliggjør tidsperspektivet for vurderingen
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Gjelder tvistelovens regler om partshjelp i foreldretvister?
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i sivile rettssaker - en oversikt
  2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Hva skal til for å få voldserstatning når det er inngått rettsforlik om erstatningskravet?
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Ju§nytt nr. 3/2024
  Advokatbladet 2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i et dommerperspektiv - hvilke verktøy har vi i verktøykassa nå?
  2024
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i sivile rettssaker - en oversikt
  2023
 • Gjermund Aasbrenn :
  Ju§nytt nr. 7/2023
  Advokatbladet 2023
 • Gjermund Aasbrenn :
  Varetektsfengsling og nødvendig helsehjelp - hvordan er reglene?
  Advokatbladet 2023
 • Gjermund Aasbrenn :
  Han skal holde leserne oppdatert på rettsutviklingen
  Advokatbladet 2023
 • Gjermund Aasbrenn :
  Straffeloven kapittel 21 og 29
  Karnov lovkommentarer 2023
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i sivile rettssaker - en oversikt
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Manuduksjon om tvisteloven kapittel 20
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnadseksplosjonen
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Hvordan sikre brukernes tilgang til domstolene sett fra dommerens ståsted?
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader - Høyesteretts og Domstolkommisjonens arbeid
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av sakskostnader
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader i sivile rettssaker - sett fra Høyesteretts ståsted
  2022
 • Gjermund Aasbrenn :
  Straffeprosessloven § 321 - Høyesteretts arbeid med anke over lagmannsrettens ankenektelser
  2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Tidsperspektivet for forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling
  2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Tidsperspektivet for forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling
  2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Utmåling av erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker
  2021
 • Gjermund Aasbrenn, Nils Asbjørn Engstad :
  Kostnadsnivået truer tilgangen til domstolene
  Nationen 2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Tvisteloven kapittel 20, 29, 30 og 31
  Karnov lovkommentarer 2021
 • Gjermund Aasbrenn :
  Høyesteretts rolle og arbeidsmåte - særlig om ankesilingsprosessen
  2020
 • Gjermund Aasbrenn :
  Sakskostnader på dagsordenen i Høyesterett - nye tiltak for å sikre et bedre grunnlag for utmåling
  2020
 • Gjermund Aasbrenn :
  Erstatning for sakskostnader i sivile rettssaker
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →