No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Faculty of Law markus.lie@uit.no +4777645293 90629851 Tromsø TEO-H4 4.501

Markus Hoel Lie


Professor


 • Lie, Markus Hoel. "Rett og legitimasjon i ny kommunelov - og noen tanker om det rettspolitiske engasjement". Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 261 - 275.
 • Lie, Markus Hoel. Kombinasjonsfullmakt - en komparativ analyse av fullmakt på ulovfestet grunnlag. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017. ISSN 0040-7143.s 433 - 489.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-05-02.
 • Lie, Markus Hoel. Mellom delikt og kontrakt - en analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2015 s. 276 (Bori boligbyggelag). Lov og Rett 2016 (10). ISSN 0024-6980.s 593 - 614.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-10-03.
 • Lie, Markus Hoel. Gyldig avtale på tross av personelle kompetansebrudd i kommunen - en analyse av HR-2016-476-A og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU 2016: 4. Lov og Rett 2016 (9). ISSN 0024-6980.s 566 - 588.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-09-03.
 • Lie, Markus Hoel. Kommuneloven bør endres. Lov og Rett 2015. ISSN 0024-6980.s 246 - 249.
 • Lie, Markus hoel. Objektivt erstatningsansvar for uriktig offentlig myndighetsutøving?. Lov og Rett 2012 (7). ISSN 0024-6980.s 407 - 423.
 • Lie, Markus hoel. Mellom rettsstat og demokrati - En analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2007 s. 1573 (Krekardommen). Lov og Rett 2012 (5). ISSN 0024-6980.s 285 - 300.
 • Lie, Markus Hoel; Aulstad, Johan Greger. Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak. Jussens venner 2007; Volum 42 (4). ISSN 0022-6971.s 221 - 234.
 • Lie, Markus Hoel. Personvern og informert samtykke. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245012538.
 • Lie, Markus hoel. Kommunalrettslig representasjon - binding og erstatning. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01910-9.
 • Johansen, Jon Petter Rui; Lie, Markus hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245004861.
 • Lie, Markus Hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. Inhabilitet for daglig leder og styremedlem i aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Fagbokforlaget 2004 ISBN 9788245001983.
 • Staksrud, Elisabeth; Kolstad, Ivar; Bang, Kirsten Johanne; Bomann-Larsen, Lene; Fretheim, Kjetil; Granaas, Rakel Christina; Harpviken, Kristian Berg; Haugen, Heidi Østbø; Jakobsen, Kjetil Ansgar; Johnsen, Roar; Lie, Markus Hoel; Lile, Hadi Strømmen; Nevøy, Anne; Nilsen, Tove Klæboe; Skilbrei, May-Len; Enebakk, Vidar. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora. (fulltekst) 2021 ISBN 978-82-7682-101-7.
 • Lie, Markus Hoel; Solberg, kristin. Høringssvar til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. 2020.
 • Lie, Markus Hoel. Rett og legitimasjon i kommunen (kombinasjonsfullmakt), og (litt om) bortfall av rett til å gjøre ugyldighetsinnsigelse gjeldende som følge av ulovfestede passivitetsregler. Privatrettssymposiet 2019-01-09 - 2019-01-10 2019.
 • Lie, Markus Hoel. Binding og erstatning ved kompetanseoverskridelse etter den nye kommuneloven. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2019; Volum 3-4 (3-4). ISSN 2464-336X.s 157 - 160.s doi: 10.18261.
 • Lie, Markus Hoel. Hvordan handle trygt på FINN.no?. UiTs lørdagsuniversitet 2018-10-13 - 2018-10-13 2018.
 • Lie, Markus Hoel. Hvordan handle trygt på Finn. UiTs 50-årsjubileum 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Lie, Markus Hoel. Kommunalrettslig representasjon. 2012.s 60 - 67.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.501

  Click for bigger map