Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april.
Søking og opptak
How to apply?

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan, og vil, være med å utvikle fremtidens marine næring! Studenter som går ut fra Norges fiskerihøgskole har solid bransjekunnskap og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er en tverrfaglig og næringsrettet utdanning som gir gode muligheter for karrierer i en spennende og innovativ næring, både nasjonalt og internasjonalt.

Questions about the study
Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Studieprogrammet er variert og tverrfaglige og inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. Det benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, spill, kollokvier, tokt, praksis og laboratoriearbeid. Programmet har fokus på studentaktiv læring, og det må forventes 40 timers arbeid i uken, inkludert selvstudium, for å nå læringsmålene for studiet.

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • Har bred, tverrfaglig kunnskap innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag om utnyttelse av akvatiske ressurser og økologiske og samfunnsmessig konsekvenser, og hvordan de ulike leddene i sjømatnæringens verdikjede påvirker hverandre.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.
 • Har kunnskap om fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart, bærekraft og betydning for samfunnet og miljø.


Ferdighet
Kandidaten

 • Kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeri- og havbruksnæringen.
 • Kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere, henvise og bruke informasjon og fagstoff innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag og framstille dette slik at det belyser tverrfaglige problemstillinger innen fiskeri- og havbruksnæringen.


Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, herunder forståelse for bærekraft og miljø.
 • Er i stand til å planlegge og utføre arbeidsoppgaver på flere nivåer i fiskeri- og havbruksnæringa, både enkeltvis og i samarbeid med andre i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan gjennom ulike uttrykksformer formidle fiskeri- og havbruksvitenskaplig kunnskap innen de områder de arbeider.
 • Kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innen flere ulike fagområder relevante for sjømatnæringa og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til fiskeri- og havbruksnæringas utfordringer og mulighetene for nyskaping og innovasjon.

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte kandidater jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad. Etter endt mastergrad får du tittelen fiskerikandidat.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
5 STP
5 STP
2. semester (vår)
5 STP
5 STP
3. semester (høst)
30 STP
4. semester (vår)
30 STP
5. semester (høst)
30 STP
6.semester (vår)
FORDYPNING FISKERI
FORDYPNING HAVBRUK
FORDYPNING SJØMAT
Obligatorsk emne
Anbefalt valgemne
Anbefalt valgemne
...................................

Når det gjelder valgemner står studenten fri til å velge andre emner som passer til studentens studieplan.

Studenten kan også velge å skrive bacheloroppgave (10 stp):

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Poenggrenser for hovedopptaket 2019:

Ordinær kvote: 48,9

Førstegangsvitnemålskvote 43,1 

Det er en fordel at søkere har matematikk og kjemi fra videregående skole.   

Krav til realkompetanse 
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker).
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen sjømatnæringen eller arbeid relatert til marine næringer.
 • Arbeid innen næringsmiddelindustri vil også bli vurdert som relevant realkompetanse.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, for eksempel blå fag, allmenne fag, økonomisk-administrative fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

 Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

 

 

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt og tokt. Emnene vil gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Mye av undervisningen skjer i universitetets laboratorier. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert semester vil du finne under menyen "oppbygging av studiet".

De to første semestrene av studiet består av obligatoriske innføringsemner. Dette er eksempelvis matematikk og kjemi som er viktige støttefag for de videre studiene, samt ex.phil og et introduksjonsemne i fiskeri – og havbruksvitenskap.

Tredje, fjerde og femte semester inneholder obligatoriske, tverrfaglige emner på 30 studiepoeng hver. Emnene er organisert tematisk og omhandler ulike sektorer av fiskeri – og havbruksnæringen.

I løpet av programmet vil alle studenter gjennomføre praksis. Målet med praksisen er å gi studentene en praktisk og teoretisk innføring i sjømatnæringen.

I studieprogrammet inngår emner og deler som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men enkelte emner kan ha hele, eller deler av, undervisningen på engelsk. Pensum er både på norsk og engelsk slik at studentene blir kjent med både norsk og engelsk fagspråk. Eksamen kan besvares på norsk på alle emner, også de som er gitt på engelsk. Opplysninger om undervisnings- og eksamensspråk blir oppgitt i emnebeskrivelsene.

Bestått bachelorstudie med karaktersnitt på C (2.5) eller bedre kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (NFH). Etter fullført mastergrad har en da rett til å kalle seg Fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i sjette semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! De siste årene har studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til København (Danmark) og på Hawaii (USA). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass. Studentene som har vært i utlandet kommer tilbake med erfaringer og opplevelser de ikke ville vært foruten.

Currently not available
Jahn PJohnsen (2).jpg
Jahn Petter Johnsen

Professor in fisheries and aquaculture management and organisation

Coordinator for Fisheries and aquaculture study programme 2019-2021

Meritted educator at UiT 

Forskningsgrupper og studentarrangement

Link til forskningsgrupper tilknyttet fiskeri- og havbruk 

Studentarrangementer
Hvert år i februar arrangeres student- og næringslivskonferansen Håp i Havet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Her møtes studenter, forskere, næringsliv og bedrifter til seminar, foredrag og nettverksbygging.

Fiskerikandidaten – tredjeårsstudentenes magasin