Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Yngve Olsen Sæbbe
Photo: Yngve Olsen Sæbbe

Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som ønsker å undervise på sitt hovedinstrument. Didaktikk og praksis er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk virksomhet og kan gjennomføres med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.

Questions about the study
E-mail: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Rita Lillevik

Seniorrådgiver

 • Telephone: +4777660540
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Utdanningen skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske arbeidsoppgaver i samfunnet. Hovedfokus ligger på instrumentalundervisning, individuelt og i grupper, og på arbeid med ulike ensembler. Studiet har et særskilt fokus på Nordområdene og samiske forhold. Musikkfaget i grunnskolen og videregående opplæring tematiseres også, og minst 50 % av praksisen i studiet avholdes i disse skoleslag.

Emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis følger progresjonen individ ¿ gruppe ¿ samfunn. Dette åpner muligheter til refleksjon rundt de ulike læringsformer og undervisningsoppgaver innen musikk, slik at studenten kan redegjøre for pedagogiske valg og kan ta en myndig rolle i utviklingen av musikkfaget.

Studiet bygger på tette bånd mellom pedagogisk forskning og teori, didaktisk kompetanse og praksiserfaring under kyndig veiledning.

Etter bestått studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha

 • inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for undervisningsoppgaver i musikk
 • innsikt i barns utvikling, kreativitet, læremåter og livsverden
 • bred kunnskap om aktuelle læreverk og relevante lærebøker for instrumentalundervisning og musikkfaget i skolen
 • kjennskap til vurderingsformer i undervisning med vekt på estetiske innhold og kunstnerisk prestasjon
 • kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • bred forståelse for verdigrunnlaget og opplæringsløpet i kulturskole, grunnskole og videregående skole og ideen om en kulturell fellesarena mellom de ulike skoleslagene
 • forståelse for betydningen av oppdatering mht. gjeldene lover og planer

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • gjøre rede for ulike musikkpedagogiske og -didaktiske retninger, deres sentrale kjennetegn og betydning for individ, samfunn og kultur
 • drøfte musikkpedagogiske spørsmål i kontekst av et flerkulturelt samfunn
 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning i ulike yrkessammenhenger, og sikre gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • lede prøver i kor, korps eller andre ensembler med utgangspunkt i adekvat repertoar
 • bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal studenten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak
 • bidra til elevens bevissthet om egen musikalsk utvikling, læring og kompetanse gjennom kontinuerlig tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • inneha en profesjonell holdning og kunne kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • drive eget faglig utviklingsarbeid
 • delta aktivt i diskusjoner rundt og utvikling av musikkundervisningsfaget i ulike yrkesarenaer og faglige fora
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med andre kulturelle aktører

Musikklærer i den offentlige skolen, på folkehøgskoler, i musikk- og kulturskoler, eller i det frivillige kulturliv som instruktør, dirigent eller musiker.

Bachelor i musikkutøving eller tilsvarende utdanning med minst 80 sp i utøvende musikkfag

Kommer det flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser vil rangeringen av alle søkere skje ved loddtrekning, jfr forskrift om opptak til studier ved UiT Norges arktiske universitet, kap IV §17 Rangering

Studiet går over to semestre og inneholder forelesninger, undervisning i gruppe, individuell veiledning og praksis.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide gjennomsnittlig 35-40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

For å kunne ta eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav som skriftlige oppgaver, muntlige fremlegg og praksisrapporter slik det fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen omfatter følgende elementer:

 • 4 timers skoleeksamen (Pedagogikk 1 og Fagdidaktikk 1)
 • mappevurdering (Instrumentaldidaktikk)
 • prosjektoppgave (Pedagogikk 2 og Fagdidaktikk 2)

Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som inngår i programmet er beskrevet i emnebeskrivelsene.

Følgende vurderingsuttrykk benyttes: Bestått/ikke bestått, eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Praksis med observasjon og veiledning gjennomføres i kulturskole, grunnskole, videregående skole og i ulike ensembler. Det legges til rette for at studenten har perioder med selvstendig undervisning.

Omfang 60 arbeidsdager.

Norsk