Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Studiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir deg kunnskap til å utforme framtidens byer, tettsteder og kommuner. Du får tverrfaglig forståelse for hvordan samfunn endres, samt verktøy til å planlegge og styre utviklinga i en bærekraftig retning. I studiet får du også mulighet til å bruke kunnskapen i praksis. Etterspørselen etter planleggere er stor i både privat og offentlig sektor.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Studiet gir grunnleggende kunnskap for å utvikle framtidens bærekraftige steder i møte med klima og naturkrisen og økte sosiale forskjeller. Nye miljøløsninger, tilrettelegging for nyskaping i by og bygd, gode oppvekstmiljøer og flerkulturelle utfordringer står sentralt i dette studiet. Over hele landet er det et stort behov for fagfolk som kan lede plan- og utviklingsarbeid.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et tverrfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan samfunn utvikles og endres. Samtidig får du innføring i verktøy for å planlegge og styre utviklingen i en bærekraftig retning. Studiet gir viktig breddekompetanse og gir mulighet til fordypning på områder som er særegne for mindre lokalsamfunn, for storbyer, og i internasjonalt utviklingsarbeid. I dette studiet inngår et feltkurs, og i 3. studieår får studentene tilbud om å gjennomføre praksis på en relevant arbeidsplass.

Studiet er tverrfaglig oppbygd, med fokus på planteori og kulturteori, og med viktige bidrag fra fag som samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosiologi og sosialantropologi. Det gis også innføring i GIS (geografiske informasjonssystemer).

Studiet retter spesiell oppmerksomhet mot samfunnsplanlegging og stedsutvikling. Studentene får et innblikk i det teoretiske grunnlaget for planlegging, lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) og ulike metoder som brukes for å sikre medvirkning og en bærekraftig samfunnsutvikling. Samtidig legges det vekt på å vise hvordan innsikt i kultur, kulturmøter og sosiale endringsprosesser er nødvendig for å kunne handle i spenningsfelt mellom det lokale nivå og nasjonale og globale prosesser. Studiet er relevant både for utvikling av byer så vel som mindre steder. Undervisningen er knyttet tett opp til aktuell forskning, og til virksomhet i pågående plan- og utviklingsarbeid.

I tillegg til obligatoriske emner består studieprogrammet av 60 studiepoeng valgfrie emner. Her er det mulighet for utveksling eller praksis. Vi anbefaler praksissemesteret for deg som ønsker å lære gjennom erfaring med arbeidsoppgaver og problemstillinger innen planlegging, samfunnsutvikling og prosjektledelse. Praksisemnet gir også mulighet til å knytte kontakter med tanke på senere jobb.

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
- grunnleggende forståelse av det metodiske og teoretiske grunnlaget for samfunnsanalyse
- innsikt i bidrag fra og samspillet mellom ulike fagdisipliner
- kunnskap om planlegging som virksomhet og de kulturelle, sosiale, økonomiske og geografiske sammenhengene som planlegging utføres innenfor
- grunnleggende forståelse for verdien av demokratisk deltakelse i plan- og utviklingsprosesser.

Ferdigheter:
- skal kunne anvende og oppøve en kritisk holdning til grunnleggende metoder og teknikker i samfunnsplanlegging
- skal kunne gjennomføre gruppearbeid med prosjektkarakter

- skal kunne gjennomføre et selvstendig faglig arbeid basert på egen datainnsamling.

Kompetanse:

- Skal kunne jobbe selvstendig med gitte problemstillinger

- Skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike faglige perspektiver

- Skal kunne delta i plan- og prosjektarbeid, og tilrettelegge for deltakelse, samarbeid og konflikthandtering.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse åpner for spennende yrkesmuligheter både innen privat næringsliv, offentlig sektor og forskning. Det stor etterspørsel etter planleggere innen samfunnsplanlegging, arealplanlegging, bolig- og næringsplanlegging. Studiet kvalifiserer også for stillinger innenfor samfunnsutvikling, prosjektledelse og strategiutvikling. Mange av våre tidligere studenter arbeider med å utvikle trygge oppvekstmiljøer, bærekraftige bydeler og lokalsamfunn der alle kan delta i styring av egen hverdag. Våre kandidater får som oftest jobb kort tid etter fullført utdanning.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptakskrav på bakgrunn av realkompetanse:

  • Du fyller 25 år eller mer i opptaksåret.
  • Minimum 5 års fulltids utdanning/yrkespraksis (deltid regnes om til fulltid).
  • Norsk og engelsk fra videregående.

I tillegg til ordinære seminarer og forelesninger benyttes gruppearbeid og prosjektarbeid, under veiledning. Prosjektorienterte arbeidsformer vil bli vektlagt, blant annet i forbindelse med feltkurs og praksissemester. Eksamensformer vil være både hjemmeeksamener og skoleeksamener. Karakterskala A-F og bestått / ikke bestått.

Norsk.

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårig Master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse og Master in Nordic Urban Planning. Graden kvalifiserer også for opptak til Master in Indigenous Studies og Master in Peace and Conflict Transformationved UiT Norges arktiske universitet.

Se informasjon på masterprogrammene for utfyllende opptakskrav.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont. Utvekslingsoppholdet er anbefalt lagt inn i 5.semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 5. semester.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt utvekslingskoordinator ved instituttet.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor

Se Facebooksida vår: