Biomedisin - bachelor

Duration: 3 År

Photo: JON TERJE HELLGREN HANSEN
Photo: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Biomedisin - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Biomedisin ved UiT er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan menneskekroppen er bygget opp og fungerer. Via teori og øvelser på forsøkslaboratorium, lærer du hvordan organer, celler og gener er bygd opp, og hvordan de påvirkes for eksempel av fysisk aktivitet, medisiner, kreft og annen sykdom. Du får vite hvorfor antibiotika slutter å virke på bakterier, og hva som kan forhindre antibiotikaresistens. Som grunnlag for bacheloroppgaven, gjør du et eksperimentelt arbeid i en forskningsgruppe. Det er også mulig å dra på utveksling.

Questions about the study

Fredrik Jørgensen

Førstekonsulent


Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer som f.eks. kreft og antibiotikaresistens, sammen med andre yrkesgrupper som jobber med bl.a helseproblematikk. Utdanningen består av en god del teori, men du vil også få lære gjennom eksperimenter i et studentlaboratorium. På bacheloroppgaven vil du få mulighet til en praksisperiode i en forskningslab på universitetet.

5. semester er et internasjonalt semester. Det betyr at du kan reise på utveksling dette semesteret, eller du kan ta emner i Tromsø sammen med internasjonale studenter som er på utveksling ved UiT. Undervisningen som gis i Tromsø vil foregå på engelsk.
6. og siste semester av bachelorgraden består av en obligatorisk bacheloroppgave (20 sp) i tillegg til ett valgemne (10 sp). Arbeidet med bacheloroppgaven gjøres i en av våre <ahref="https://uit.no/om/enhet/forskning?p_dimension_id=88110">forskningsgrupper</a>

 

Når du skal velge valgemne, står du helt fritt til å velge enkeltemner fra UiT sin studiekatalog. Du kan velge emner som er på 1000 eller 2000 nivå som gis som enkeltemne. Vi har noen tips til valgemner:
STA-0001 Brukerkurs i statistikk 10 stp
KJE-1002 Organisk kjemi 10 stp
BED-1004 Markedsføring 10 stp

Etter fullført bachelor i biomedisin skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten:

 • kan beskrive det biomedisinske grunnlaget for menneskets biolog
 • kan gi eksempler på det forskningsmessige grunnlaget for biomedisinsk kunnskap
 • kan beskrive fysiologiske, celle- og molekylærbiologiske prosesser
 • kan forklare utvalgte sykdomsprosesser
 • kan beskrive prinsipper for hvordan legemidler og gifter virker, og forklare hvordan stoffene håndteres av organismen
 • kan beskrive sentrale, grunnleggende metoder som brukes i biomedisinsk forskning
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff og fremstille det for å belyse en problemstilling
 • kan oppdatere egen fagkunnskap
 • kan gi eksempler på biomedisinens historie og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende utvalgte, sentrale laboratoriemetoder innen biomedisin, som er gjennomgått på laboratorikurs og i bacheloropgaven
 • kan utføre enkle bioinformatiske analyser
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorieøvelser i de ulike emnene i biomedisin
 • kan gjennomføre en større forskningsoppgave (bacheloroppgave) under veiledning og presentere denne
 • kan innhente relevant litteratur, reflektere over denne og anvende denne kritisk

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan gi eksempler på relevante etiske problemstillinger i biomedisin
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid
 • kan arbeide selvstendig og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff innen biomedisin, som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan diskutere på faglig grunnlag med kollegaer i fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan gi eksempler på nytenkning og innovasjonsprosesser innen biomedisin

Biomedisin er et fag i vekst, med mye aktivitet innen forskning og utvikling. Behovet for kompetanse innen feltet øker derfor stadig. En bachelorgrad i biomedisin gir grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen biomedisinske fag, og kvalifiserer for å kunne løse oppgaver innen forvaltning, industri, helse, undervisning og forskning. Som laboratorieingeniør kan du jobbe med prøver og tester, gjøre analyser, skrive rapporter eller drive med produktutvikling. Avhengig av hvor du jobber, kan du bidra med alt fra diagnostisk laboratoriearbeid og kunnskapsutvikling, til kontroll av innhold i mat og drikke. Du kan jobbe både i offentlige og private bedrifter, og her er noen av mulighetene innenfor biomedisinske virksomheter

 • Bioteknologiske bedrifter
 • Forskningslaboratorium
 • Analyselaboratorium
 • Forvaltningsorganer
 • Legemiddelindustrien
 • Næringsmiddelbransjen

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak

Antall studieplasser: 35

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Vi anbefaler at du har forkunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1. I første semester tas et biologiemne i tillegg til et grunnleggende kjemi- og matematikkemne som bygger på henholdsvis på Kjemi 1 og Matematikk R1.

Poenggrenser for opptak høsten 2019:

 • Førstegangsvitnemålskvote: 50,5
 • Ordinær kvote: 48,7

 

For realkompetansesøkere:

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Videre gjelder følgende krav for realkompetansesøkere:

Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94). Vi vil presisere at dette kravet kan dekkes inn av likeverdig kompetanse oppnådd gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Undervisningen gis på norsk, men i internasjonalt semester (5. semester) foregår undervisning på engelsk.

Ved å bygge på bachelorgraden med en 2-årig mastergrad i biomedisin ved UiT, vil du få flere yrkesmuligheter. Da kan du blant annet jobbe som forsker eller laboratorieingeniør ved universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutt. Ønsker du å spesialisere deg enda mer etter mastergraden, kan du studere videre og ta en doktorgrad med tanke på en karriere innen undervisning, forskning, formidling, innovasjon eller annet arbeid som krever biomedisinsk kompetanse på høyt nivå.

 

Dersom du i de valgfrie delene av bacheloren velger med omhu, og om nødvendig fyller på med noen ekstra emner, kan du kvalifisere for opptak også til flere andre mastergrader innen helsefag og naturfag. En annen mulighet, er å kombinere bachelorgraden i biomedisin med andre fag, som vitenskapsteori, forskningsetikk, samfunnsfag eller ledelse.

Femte semester er et internasjonalt semester og da er det mulig å ta et utvekslingsopphold.

Bachelor i biomedisin har følgende utvekslingsavtaler:

 • University of Naples ‘Federico II’ (Italia)
 • University of Navarra (Spania)
 • Utrecht University (Nederland)

Studiekonsulentene på instituttet kan gi mer informasjon om avtalene.

Du kan også reise til andre universitet som UiT har avtale med. Du finner mer informasjon om dette i Utvekslingsportalen

Video om biomedisinstudiet i Tromsø

Studer biomedisin ved Universitetet i Tromsø from UiT Helsefak on Vimeo.