Biomedisin - bachelor

Duration: 3 years

Photo: JON TERJE HELLGREN HANSEN
Photo: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Biomedisin - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Biomedisin er hjernen bak medisin! Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Studieprogrammet er utformet for studenter som har interesse for human biologi og biomedisinske problemstillinger, og som ønsker å utvikle laboratorietekniske ferdigheter innenfor moderne celle- og molekylærbiologi.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

Nora Koht Opheim

Førstekonsulent


Information about semester start

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer som f.eks. kreft og antibiotikaresistens, sammen med andre yrkesgrupper som jobber med bl.a helseproblematikk.

Utdanningen består av en god del teori, men du vil også få lære gjennom eksperimenter i et studentlaboratorium. På bacheloroppgaven vil du få mulighet til en praksisperiode i en forskningslab på universitetet.

5. semester er et internasjonalt semester. Det betyr at du kan reise på utveksling dette semesteret, eller du kan ta emner i Tromsø sammen med internasjonale studenter som er på utveksling ved UiT. Undervisningen som gis i Tromsø vil foregå på engelsk.
6. og siste semester av bachelorgraden består av en obligatorisk bacheloroppgave (30 sp). Arbeidet med bacheloroppgaven gjøres i en av våre forskningsgrupper - ">Forskning ved Institutt for medisinsk biologi


Etter fullført bachelor i biomedisin skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Etter endt studie skal kandidaten:

 • ha bred kunnskap om biomedisin med grunnlag i human biologi
 • kunne gi eksempler på det forskningsmessige grunnlaget for biomedisinsk kunnskap
 • kunne beskrive biologiske prosesser i kroppen på et molekylært nivå
 • kunne beskrive utvalgte sykdomsprosesser
 • kunne beskrive prinsipper for hvordan legemidler og gifter virker, og forklare hvordan disse håndteres av organismen
 • kunne beskrive metoder som brukes i biomedisinsk forskning
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og bruke informasjonen for å belyse en problemstilling
 • kunne oppdatere egen fagkunnskap i biomedisin
 • kunne gi eksempler på biomedisinsk historie og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter endt studie skal kandidaten:

 • kunne anvende utvalgte sentrale laboratoriemetoder innen biomedisin, som er gjennomgått på laboratoriekurs
 • kunne reflektere analytisk og kritisk over eget og andres vitenskapelige arbeid
 • kunne skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorieøvelser i de ulike emnene i biomedisin
 • kunne behandle, tolke og presentere enkle resultater fra laboratorieforsøk
 • kunne gjennomføre en større forskningsoppgave (bacheloroppgave) og presentere denne
 • kunne innhente relevant litteratur, reflektere over denne og anvende denne kritisk

Generell kompetanse

Etter endt studie skal kandidaten:

 • kunne gi eksempler på relevante biomedisinske og etiske problemstillinger innen fagfeltet
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre for å løse enklere biomedisinske problemstillinger i prosjekt
 • kunne formidle sentralt fagstoff innen biomedisin skriftlig og muntlig
 • kunne diskutere på faglig grunnlag med kollegaer i fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kunne gi eksempler på nytenkning og innovasjonsprosesser innen biomedisin

Biomedisin er et fag i vekst, med mye aktivitet innen forskning og utvikling. Behovet for kompetanse innen feltet øker derfor stadig. En bachelorgrad i biomedisin gir grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen biomedisinske fag, og kvalifiserer for å kunne løse oppgaver innen forvaltning, industri, helse, undervisning og forskning. Som laboratorieingeniør kan du jobbe med prøver og tester, gjøre analyser, skrive rapporter eller drive med produktutvikling. Avhengig av hvor du jobber, kan du bidra med alt fra diagnostisk laboratoriearbeid og kunnskapsutvikling, til kontroll av innhold i mat og drikke. Du kan jobbe både i offentlige og private bedrifter, og her er noen av mulighetene innenfor biomedisinske virksomheter

 • Bioteknologiske bedrifter
 • Forskningslaboratorium
 • Analyselaboratorium
 • Forvaltningsorganer
 • Legemiddelindustrien
 • Næringsmiddelbransjen


1. semester gjelder MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre fra og med høsten 2022, BIO-1105 gjelder kun for studenter på tidligere kull.

5. semester er internasjonalt semester og er satt av til utveksling. Dersom du velger å bli ved UiT i 5. semester så tilbyr vi følgende emner dette semesteret: MBI-2004 Immunology, MBI-2005 General pharmacology and tocxicology og enten KJE-2004 Bioinformatics - An introduction eller BED-2054 Innovasjon i praksis. Dersom du velger å bli ved UiT vil du ha undervisning på engels sammen med innreisende utvekslingsstudenter.

6. semester skal alle studenter fra og med kull 2022 skrive en bacheloroppgave på 30 studiepoeng


Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Antall studieplasser: 35

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Vi anbefaler at du har forkunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1. I første semester tas et biologiemne i tillegg til et grunnleggende kjemi- og matematikkemne som bygger på henholdsvis på Kjemi 1 og Matematikk R1.

Poenggrenser for opptak høsten 2022:

 • Førstegangsvitnemålskvote: 49,5
 • Ordinær kvote: 41,4

For realkompetansesøkere:

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende krav for realkompetansesøkere:

Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94). Vi vil presisere at dette kravet kan dekkes inn av likeverdig kompetanse oppnådd gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Undervisningen gis på norsk, men i internasjonalt semester (5. semester) foregår undervisning på engelsk.

Ved å bygge på bachelorgraden med en 2-årig mastergrad i biomedisin ved UiT, vil du få flere yrkesmuligheter. Da kan du blant annet jobbe som forsker eller laboratorieingeniør ved universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutt. Ønsker du å spesialisere deg enda mer etter mastergraden, kan du studere videre og ta en doktorgrad med tanke på en karriere innen undervisning, forskning, formidling, innovasjon eller annet arbeid som krever biomedisinsk kompetanse på høyt nivå.

Dersom du i de valgfrie delene av bacheloren velger med omhu, og om nødvendig fyller på med noen ekstra emner, kan du kvalifisere for opptak også til flere andre mastergrader innen helsefag og naturfag. En annen mulighet, er å kombinere bachelorgraden i biomedisin med andre fag, som vitenskapsteori, forskningsetikk, samfunnsfag eller ledelse.

Femte semester er et internasjonalt semester og da er det mulig å ta et utvekslingsopphold.

Bachelor i biomedisin har følgende utvekslingsavtaler:

 • University of Maastricht (Nederland)
 • University of Navarra (Spania)
 • Utrecht University (Nederland)

Studiekonsulentene på instituttet kan gi mer informasjon om avtalene.

Du kan også reise til andre universitet som UiT har avtale med. Du finner mer informasjon om dette i Utveksling UiT

Video om biomedisinstudiet i Tromsø

Studer biomedisin ved Universitetet i Tromsø from UiT Helsefak on Vimeo.