Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master

Duration: 2 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du være med på å forme framtidas samfunn? Mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir bred kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som masterstudent blir du del av et forskningsmiljø og får aktiv oppfølging fra våre faglig ansatte. Ved dette studiet starter arbeidet med masteroppgaven i første semester, og vi arbeider målrettet for å utvikle metodisk- og empirisk sterke studentprosjekter. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs, med tema som globalisering og hverdagsliv, miljø- og ressursforvaltning, planlegging og demokrati, innovasjon, næringsutvikling og kulturelt mangfold. Studiet er tverrfaglig, men gir også mulighet for faglig fordypning.

Questions about the study

Masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir studentene kvalifikasjoner for å utføre forskningsbaserte plan- og utredningsoppgaver. Samfunnsplanlegging som virksomhet forutsetter evne til tverrfaglig analyse, kommunikasjon og samarbeid. Studiet er derfor bygget opp med utgangspunkt i relevante bidrag fra sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Studentene blir gjort fortrolige med teori og forskningsmetoder som går på tvers av faggrensene, men kan også fordype seg teoretisk og metodisk på ett av studiets disiplinområder. Studiet er innrettet mot sektorovergripende prosesser, i spenningsfeltet mellom dagligliv, næringsliv og offentlig politikk. Slike prosesser studeres gjennom case-studier og sammenliknende studier med utgangspunkt i stedssamfunn, regioner, men også for eksempel i forhold til næringsliv eller i andre organisatoriske sammenhenger. Fagmiljøet er aktivt i forskning på prosesser knyttet til stedsutvikling, satt inn i større regionale og globale rammer og endringer, både i nordområdene og i sør.

Studiet består av masteroppgave (60 sp), obligatoriske emner (40 sp) og valgfrie emner (20 sp). De frie emnene gir både en mulighet for spesialisering og for å oppnå faglig bredde. I de obligatoriske emnene inngår et fagretningsemne hvor du kan velge mellom fire ulike retninger: kultur, samhandling & sosiale prosesser, samfunns-og kulturgeografi, planlegging & demokrati og innovativ bedriftsorganisering. Etter søknad kan andre emner godkjennes som tilsvarende fagretningsemner.

Studentene velger selv tema for masteroppgaven. Forslag til aktuelle tema vil også bli presentert for studentene. Arbeidet med masteroppgaven starter i første semester med å utforme en problemstilling og skrive et prosjektnotat. Ved begynnelsen av 2. semester tildeles individuell veileder. Feltarbeid eller annen datainnsamling foregår i siste del av andre semester og i sommermånedene etterpå. I 3. semester skrives et analysenotat. I samme semester er det valgfritt med utenlandsopphold eller arbeid med fritt valgte emner ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging eller ved andre institutter. Emnene må godkjennes på forhånd. I 4. semester får studentene individuell veiledning fram til innlevering av masteroppgaven i mai. Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (dvs. tekstdel inkludert litteraturliste og noter). Pensum til masterstudiet vil tilsvare det som utgjør pensum på de obligatoriske og de valgfrie emnene som inngår i studiet, samt 1500 sider valgfritt pensum tilknyttet masteroppgaven (SPL-3900), herav 500 sider knyttet til den kvalitative metodedelen.


Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
-
Innsikt i tverrfaglig samfunnsvitenskap på et høyt nivå.
- Evne til kritisk refleksjon over fagstoff og en bred metodisk skolering.

Ferdigheter:
-
Kunne utforme forskbare problemstillinger og tilrettelegge for empiriske undersøkelser.
- Kunne produsere et sjølstendig forskningsforberedende arbeid basert på innsamlet materiale.
- Kunne formidle forskningsresultater til et bredere publikum.
- Ha oppøvd et kritisk blikk på anvendelse av kunnskap og egen rolle i politiske og samfunnsmessige sammenhenger.

Kompetanse:
-
Være kvalifisert for opptak til videregående forskerutdanning (phd-studium).
- Utføre faglig baserte utredninger, selvstendig eller i team.
- Kunne lede prosesser knyttet til planlegging og utvikling.
- Kunne gjøre bruk av tverrfaglig tilnærming i plan- og utviklingsarbeid.

Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir gode yrkesmuligheter innen plan- og utviklingsarbeid, i offentlig administrasjon og i organisasjons- og næringsliv. Samtidig danner mastergraden et grunnlag for videre forskerutdanning med sikte på arbeid i instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
(prosjektskisse)
2. semester (vår)
3. semester
Valgfritt emne/utveksling
Valgfritt emne/utveksling
4. semester

Opptaket til mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging er regulert etter forskrift om opptak til studier.

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, enten ha oppnådd bachelorgrad i samfunnsplanlegging eller ha oppnådd en tilsvarende grad av minimum tre års omfang, med minst 80 studiepoengs fordypning i samfunnsfag, som er godkjent i henhold til § 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende. Du må også ha et snitt på C (2,5). Karatersnittet beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (Hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk "bestått" blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på tilsvarende grunnlag.
Tilleggsinformasjon:
Studenter som ikke har feltkurs i sin bachelorgrad må gjennomføre bachelorstudiets feltkurs før avslutningen av masterstudiet. Studenter som ikke har planleggingsemner i sin bachelorgrad, må velge et planleggingsemne i løpet av mastergraden.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledningsseminar, individuell veiledning og praktiske øvelser. Gjennom korte framlegg til seminarer, mer omfattende skisser og essays legges det vekt på å utvikle analytisk presisjon og skriftlig fremstillingsevne.

Det innledende emnet SPL-3002 Vitenskapsteori for plan-og kulturstudier, avsluttes med et selvvalgt skriftlig arbeid innenfor de tema som tas opp i forelesninger og pensum. Det skriftlige arbeidet evalueres samlet med karakter A - F. SPL-3900 Masteroppgaven vurderes formativt etter karakterskalaen A - F. Den endelige mastereksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter over et oppgitt tema, samt en muntlig eksamen der masteroppgaven og prøveforelesning legges til grunn.

Norsk.

Mastereksamen i samfunnsplanlegging og kulturforståelse kan gi grunnlag for forskerutdanning (PhD) i samfunnsvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

  • University Francois-Rabelais, Tours
  • J.W. Goethe University Frankfurt a.M.
  • University of Berkeley/California
  • University of Ghana

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt internasjonal koordinator ved instituttet.

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Sjekk oss ut på facebook