Psykologi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Lars Åke Andersen
Photo: Lars Åke Andersen

Psykologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du opptatt av hvordan mennesker tenker, føler og handler? Psykologi er studiet av mennesker og dyr hvor atferd og opplevelser forklares gjennom teorier som er basert på vitenskapelige metoder. Bachelorstudiet gir ei bred innføring i psykologi, psykologiens historie og forskningsmetoder.

Questions about the study
Dalbakk-Jon-AndrxC3x83xC2xA9-Face-2-.jpg
Jon-André Dalbakk

adviser/research assistant


Cathrine Kampevoll

Førstekonsulent


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir en bred innføring i sentrale perspektiver på forståelsen av mentale prosesser og atferd, men også mulighet for å fordype seg i spesifikke psykologiske tema. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. Bachelorstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.


Bachelorstudiet i psykologi er på 180 studiepoeng og er satt sammen av emner i to ulike kategorier. Den første kategorien er obligatoriske emner. Disse utgjør 140 studiepoeng, og omfatter studieforberedende emner, innføringsemner, emner som dekker psykologiens kjernedisipliner og emner i metode og statistikk. Den andre kategorien er valgfrie emner som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner (for eksempel Pedagogisk psykologi, Krysskulturell psykologi, Helsepsykologi eller emner fra andre institutter/fakultet. Opptil 40 studiepoeng av kandidatens grad kan bestå av valgfrie emner. Herunder kan også emner fra andre universiteter og høyskoler (også fra utlandet) innpasses. Dersom man får innpasset Exphil og Exfac fra andre lærersteder må man påse at kravet om 180 studiepoeng for fullført bachelorgrad er oppfylt.

De kunnskaper, ferdigheter og kompetanser en fullført bachelorgrad medfører er viktige i flere virksomhetstyper og er etterspurt i arbeidslivet. Det åpner for senere yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftigkombinasjon innen en rekke arbeidsområder. Dine muligheter etter endt studie er avhengig av dine interesser, spesialisering og kompetanse du selv opparbeider deg i og utenfor studiene.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
PSY-0700, Tenking, læring og skriving i høyere utdanning
PSY-1010, Fenomenbeskrevet psykologi og fenomenbeskrevet psykologi
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Fordypning/valgfritt emne
5. sem (høst)
Fordypning/valgfritt emne
Fordypning/valgfritt emne
6. sem (vår)
Fordypning/valgfritt emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere kunnskaper i matematikk, engelsk, norsk og naturfag tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Opptaket er begrenset til 60 studieplasser.

Poengrenser i opptaket høsten 2017:
Ordinær kvote: 50.8
Førstegangsvitnemålskvote: 45.1

Studiets emnemoduler bruker mange ulike undervisningsformer:

  • Forelesninger
  • Seminar
  • Labøvelser
  • Individuell veiledning
  • Arbeidskrav
  • E-læring og omvendt læring
  • Kollokviegrupper


Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, hjemmeeksamen, semesteroppgave etc. I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.

I hovedsak vil undervisningsspråket på bachelorprogrammet være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

De to første semestrene i bachelorstudiet er identisk med årsstudiet i psykologi som utgjør opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet i psykologi. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til det toårige mastergradsprogrammet i psykologi. Med bachelorgrad kan du også søke opptak til mastergrad i visuelle kulturstudier, helsefag og flere andre tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø. En bachelorgrad i psykologi med 30 studiepoeng i spesialpedagogiske emner (f.eks Ped 1010, -1011 og -1012) som valgemner kan også kvalifisere for opptak til master i logopedi, dersom øvrige opptakskrav også oppfylles (karakterkrav på minimum C e.l.) (Se programbeskrivelse for master i logopedi).

Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til andre studieår. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.