Faglærerutdanning i musikk - bachelor

Duration: 3 År

Photo: HighwayStarz
Photo: HighwayStarz

Faglærerutdanning i musikk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

 

Har du musikk som lidenskap? Ønsker du en praktisk og teoretisk musikkutdanning? Kan du tenke deg å undervise innen musikk? Da er Faglærerutdanning i musikk noe for deg!

Questions about the study
Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Bengt Haugseth

Ear training, music in teacher education


Lillevik, Rita

Rådgiver


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. Studiet skal gi bred kunnskap om faget musikk, både faglig, pedagogisk og didaktisk. Etter endt faglærerstudium i musikk skal studenten kunne vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk. Utdannelsen retter seg i hovedsak mot grunnskolen (1. - 10. trinn) og fokuserer på samspillaktiviteter, musikkproduksjoner, tilpasset undervisning og musikk i et multikulturelt og teknologisk samfunn.

Etter bestått studieprogram skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene.
 • Om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • Om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet.
 • Om arbeidslivets krav og forventninger

Ferdigheter

 • Ha innsikt i et bredt og allsidig repertoar som er relevant for fremtidig yrkesvirksomhet
 • Kunne bruke ulike musikalske uttrykk, former og teknikker i undervisning og formidling
 • Ha god innsikt i og ferdigheter i ledelse av læringsprosesser
 • Kunne reflektere omkring egen praksis, både skriftlig og muntlig
 • Kunne finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff

Generell kompetanse

 • Ha bred kunstfaglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • Kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • Kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Studiet passer for deg som ønsker å undervise i musikk i grunnskolen og det frivillige musikkliv.

Generell studiekompetanse samt bestått opptaksprøve. Søkeren må dokumentere minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). I tillegg må det dokumenteres kunnskaper og ferdigheter i musikk, etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.

Det kreves godkjent politiattest for å begynne på studiet.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Praksis er i omfang fastsatt i Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, 18. mars 2013, og skal tilsvare 70 arbeidsdager i praksisskolene. 

Praksisopplæringen er veiledet av øvingslærere med veiledningserfaring, og består av

 • 1. studieår: 4 uker praksis i grunnskole (1. - 7. trinn)
 • 2. studieår: 4 uker praksis i grunnskole (5. - 10. trinn) og 2 uker produksjon av skoleforestilling
 • 3. studieår: 3 uker praksis i grunnskole og 1 uke praksis i grunnskole/frivillig kulturliv

Skikkethetsvurdering av studenten er knyttet til praksis og er en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer i ulike skoleslag.

Norsk

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i musikkpedagogikk , samt Fagdidaktikk for lærere, Hørelære med didaktikk og praksis, Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren og Master i spesialpedagogikk.

Det legges til rette for utveksling i femte semester.

Eksamen avlegges normalt i regi av UiT, men emner som tas i utlandet kan etter søknad innpasses. Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Institute Country
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
University of Music Karlsruhe Tyskland