Russlandsstudier - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Russlandsstudier - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Russland står høyt på internasjonal dagsorden. I en tid der Russlands forhold til Vesten – og Norge – er i dyp krise, er solide kunnskaper i russisk og om Russland og russisk kultur kanskje viktigere enn noensinne.

Questions about the study
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Information about semester start

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Baltikum. Du får også tilbud om hospitering i norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland, i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering, vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

I det tredje studieåret kan du velge å utveksle til et land med russisktalende befolkning. Det er blant annet mulig å utveksle til Tallinn (Estland) eller Riga (Latvia).

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

  • kunnskap og innsikt i russisk historie, kultur og politikk, herunder nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.
  • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk. God kjennskap til russisk grammatikk.

Ferdigheter:

Du har:

  • ferdigheter i å skrive og snakke russisk.
  • trening i å oversette mellom norsk og russisk.
  • trening i å lese russisk skjønnlitteratur og sakprosa.

Generell kompetanse:

Du har:

  • kompetanse i formidling av kunnskap i russisk historie, kultur og politikk, både muntlig og skriftlig.
  • kompetanse i å tenke analytisk og arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til russisk historie, kultur og politikk.
  • kompetanse i akademisk skriving.

I kjølvannet av nordområdesatsingen er det et økende behov for kvalifisert kunnskap om russisk samfunn, språk og kultur i både privat og offentlig sektor. Det finnes mange norske bedrifter som kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og forholdet mellom Norge og Russland er en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk. Det er i tillegg et økende behov i forsvaret med kompetanse innenfor russisk språk.

Dette øker behovet for kompetanse om Russland. Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig forvaltning, næringsliv, skole, presse og medier. Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium, og fått arbeid i Utenrikstjenesten etter fullført grad.


1 semester (høst)
FIL-0700 Ex.phil
RUS-1110 Innføring i russisk litteratur
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1

2 semester (vår)
RUS-1115 Russland i dag
RUS-1001 Russisk grunnkurs 2, 20stp

3 semester (høst)
RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid
RUS-1210 Østslavisk og russisk historie 850-1861
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse (eventuelt kort utveksling)

*Fordypning Russisk historie/statsvitenskap
4 semester (vår)
HIS-2001 Historie sett i lys av kildene
HIS-1010 Russland er et annet sted
HIS-2009 Norge og Russland

På 5 semester er det lagt opp til å dra på utveksling (30 stp) eller ta RUS-2021 (10 stp) samt valgemner i historie, russisk eller statsvitenskap (20 stp) ved UiT. 

6 semester (vår)
HIS-2200 Bacheloroppgave i historie, 20 stp
Valgfritt emne (RUS eller HIS) 

*Fordypning i Russisk språk/kultur
4 semester (vår)
RUS-2025 Praktisk russisk
HIS-1010 Russland er et annet sted(10stp)
HIS-2009 Norge og Russland.

På 5 semester er det lagt opp til å dra på utveksling (30 stp) eller ta RUS-2021 (10 stp) samt valgemner i historie, russisk eller statsvitenskap (20 stp) ved UiT. 

6 semester (vår)
RUS-2990 Bacheloroppgave eller valgemne
20 studiepoeng valgfritt emne 


Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15. april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Norsk og russisk.

Med bachelorgrad i russlandsstudier kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken studieretning som er tatt i bachelorstudiet. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.

Det tilbys et utvekslingsopphold i femte semester/tredje studieår. Vi har per nå avtaler med universitetet i Riga og Tallinn. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
Tallinn University Estland
University of Latvia Latvia

Karriereintervju

Portrettfoto Anja Kristine Salo Portrettfoto Helene Skjeggestad

Får være med der det skjer

Anja Kristine Salo
Kommunikasjonssjef ved Barentssekretariatet, Kirkenes

Gjorde kometkarriere

Helene Skjeggestad
Kommentator i Aftenposten