Farmasi - bachelor

Duration: 3 years

Farmasi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker og finne ut hvordan medisiner kan brukes til å forebygge og behandle sykdommer? Synes du det er spennende med labarbeid og er glad i realfag? Da er en bachelor i farmasi ved UiT i Tromsø noe for deg! I løpet av studiet lærer du å fremstille legemidler på laboratoriet, hvordan de fungerer i kroppen og hvordan de brukes til å behandle pasienter. Praksis i apotek gir deg trening i kommunikasjon og sikrer at du er rustet til arbeidslivet. Som farmasøyt er du ettertraktet på jobbmarkedet og har gode lønnsbetingelser.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

Marte Foss Tveiten

Student adviser


Information about semester start

På studiet får du innsikt i:

 • Hvordan legemidler virker på kroppen
 • Hvordan du framstiller legemidler
 • Hvilke systemer for kvalitetssikring og kontroll som brukes
 • Hvordan vi kan bruke legemidler til å skape best mulig helse på individ- og samfunnsnivå

Første studieår:

I ditt første år på farmasistudiet lærer du hva en farmasøyt gjør og hvilke arbeidsoppgaver du kan møte som farmasøyt. Du får innblikk i hvilken rolle farmasøytene har i helsevesenet, og får samarbeide med studenter på andre helseutdanninger. Du får innsikt i sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du lærer om menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. Du får både teoretisk undervisning og praktisk undervisning på laboratorium.

Andre studieår:

Fra andre studieår blir det et større fokus på rene farmasiemner. Du lærer om legemidlenes molekylstruktur og hvordan de virker i kroppen. Du får god innsikt i de vanligste og farligste sykdommene og hvordan de behandles med medisiner. Du får innføring i hvordan vi kan bruke statistikk til å undersøke legemiddelbruken i samfunnet og hvordan legemiddelbruk påvirker folkehelsen. I løpet av året lærer du hvordan ulike medisiner lages, og skal selv lage medisiner på lab. For eksempel lærer du å lage salver, kapsler og miksturer.

Tredje studieår:

Dette året går du enda dypere ned i de temaene du har fått kunnskap om de to første årene. Du lærer moderne analysemetoder for hvordan vi kvalitetssikrer produksjonen av legemidler, og for måling av konsentrasjonen av legemidler i kroppen og i naturen. Du lærer å lage mer avanserte typer legemidler (for eksempel tabletter og sterile legemidler) og du lærer hvilken betydning legemiddelets form har for virkningen i kroppen (for eksempel tablett vs. sprøyte).

På vårsemesteret skal du ut i praksis på apotek for å trene på å jobbe som farmasøyt. Under praksisoppholdet skal du ta i bruk alt det du har lært på studiet og får trent på kommunikasjon og veiledning. Du opparbeider deg ferdigheter i å gi faglige vurderinger av legemidlers effekt og bivirkninger i lys av din nå brede kunnskap om helse og sykdom.

Etter bestått studieprogram har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Du...

 • har bred kunnskap om helsevesenets oppbygning, ansvarsfordeling, samhandling og legemidlers betydning i helsetjeneste og samfunn
 • har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opprinnelse, og deres fysikalske, kjemiske og farmakologiske egenskaper
 • har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
 • har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i sykdomsforebygging og -behandling med farmakologi, farmakoterapi og farmakoepidemiologi som sentrale fag
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler samt legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om menneskers livsløp og faktorer som bidrar til god helse og egenomsorg
 • har kunnskap om hvordan bruk av veterinære legemidler kan bidra til god dyrehelse og mattrygghet
 • har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Du...

 • kan innhente legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
 • kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester og kan vurdere risiko for uønskede legemiddelrelaterte hendelser og kunne følge disse opp systematisk.
 • har grunnleggende ferdigheter innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler
 • kan ekspedere resepter, identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og veiledning samt tilrettelegge for brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
 • kan anvende faglige kunnskaper i samhandling med helsepersonell, myndigheter og allmenheten for å bidra til utvikling av god folkehelse i vårt multikulturelle samfunn
 • kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Du...

 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper
 • kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse, viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • kan delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for legemiddelbrukeren samt samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske tjenester
 • har kjennskap til lokale og globale helse- og miljøutfordringer
 • har innsikt i betydningen av vitenskapelig dokumentasjon, kan innhente og sammenfatte slik dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og få yrkestittelen reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter har selvstendig rett til å kontrollere og utlevere legemidler etter resept.

De aller fleste reseptarfarmasøyter har sitt daglige virke i apoteksektoren, men det finnes også jobbmuligheter i andre sektorer.

Reseptarfarmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • I grossistfirma
 • I offentlig forvaltning og virksomhet, som for eksempel Legemiddelverket.
 • I hjelpeorganisasjoner som for eksempel Leger Uten Grenser og Farmasøyter uten Grenser.
 • Innen utdanning (videregående/yrkesfag eller bachelorutdanning)

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Les mer om yrket reseptarfarmasøyt i UiTs yrkeskatalog.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (S1+S2) + Kjemi 1. I tillegg kreves enten Kjemi 2 eller Biologi 1 eller Fysikk 1.

Søkere over 25 år som ikke dekker de formelle opptakskravene kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Antall studieplasser: 50

Det er en forutsetning at du behersker norsk godt nok til at du gjør deg forstått både skriftlig og muntlig.

Studiet er adgangsregulert.

Kvoter
Det er regionskvote på minst 50 % for søkere med nordnorsk tilknytning, og 50 % kvote for søkere med førstegangsvitnemål innenfor regionskvoten. Det er også kvote på inntil to studieplasser for søkere med samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak.

Politiattest

Får du tilbud om studieplass må du legge fram to politiattester, slik de er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven § 30a.

I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Undervisningsformer:

Undervisningen foregår som forelesninger, seminar, gruppearbeid og laboratoriearbeid. I siste semester skal du ut i et fire måneders praksisopphold i apotek.

Arbeidskrav og deltakelse/tilstedeværelse:

Alle emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylte/godkjente før man får ta eksamen. I emnebeskrivelsene vil det fremgå hva som er arbeidskrav i hvert enkelt emne.

Som hovedregel er all gruppe- og seminarundervisning obligatorisk. Det betyr at det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse (minimum 80% oppmøte). Laboratoriekurs krever både 100 % oppmøte på alle laboratorieøvelsene og godkjente journaler.

Andre arbeidskrav kan være innlevering av skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner og godkjent praksisopphold.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 9 påfølgende semester.

Gjennom studiet blir det lagt stor vekt på kommunikasjon, formidling og aktiv deltakelse fra studentenes side.

Arbeidsomfang:

Du må forvente å jobbe med studiene ca 40 timer per uke. Dette inkluderer både timeplanfestet undervisning og selvstudium.

Eksamen:

Eksamen varierer fra emne til emne, og foregår som skriftlige skoleeksamener, hjemmeoppgaver, muntlige eksamener og praktiske eksamener.

Krav til studieprogresjon:

 • Det er krav om at KJE-1001 må være bestått før man får ta eksamen FAR-1302.
 • Det er krav om at alle emner på første studieår må være bestått før man kan gå videre på andre studieår.
 • Det er krav om at alle emner til og med femte semester er bestått før man får gå ut i apotekpraksis i sjette semester, med unntak av FAR-2401.

Det gjøres ikke unntak fra disse bestemmelsene.

Siste semester skal du ut i et fire måneders praksisopphold i apotek. Praksisplassene befinner seg over hele Norge. I løpet av praksisoppholdet skal du gjennomføre obligatoriske oppgaver og får tett oppfølging fra instituttet.

Du har mulighet til å søke om særplass, som innvilges etter gitte kriterier.

Norsk

Med en fullført bachelorgrad i farmasi kan du søke opptak til master i farmasi.

UiT har også andre relevante helsemastere, blant annet:

Master in Public Health

Erfaringsbasert master i velferdsendring

Det jobbes med å etablere utvekslingsmuligheter.

Ingvild-Mikkola.jpg
Mikkola, Ingvild

Research and teaching.

Research on molecular mechanisms in cancer development.

Lectures in cell biology, biochemistry and embryology for first- and second year students in pharmacy, medicine and odontology. Supervision of master and PhD students.

Bilde av Isaksson, Johan Mattias
Isaksson, Johan Mattias

Responsible for the UiT NMR lab, which is a node in the Norwegian NMR Platform (NNP), and a WP leader of the DigiBiotics research project (DLN/RCN/UiT). I am also managing the analytical platform SmallStruct.

Teaching: FAR-2301, FAR-3301, KJE-3303/8303.

bilde-GForsdahl.jpg
Forsdahl, Guro
 • Head of Department of Pharmacy
 • Professor in Bioanalytical chemistry
Bilde av Holsæter, Ann Mari
Holsæter, Ann Mari

Ann Mari Holsæter is a Associate Professor within the Drug Transport and Delivery (DTD) research group since January 2011

Ann Mari is a pharmacist by background (Cand.Pharm., 1999) and holds a doctoral degree in Pharmaceutics (Dr.Scient, 2004)

Ann Mari Holsæter kept different manager positions in neutraceutical and pharmaceutical companies (ProBio Neutraceuticals AS (2006-2008) og Biotec Pharmacon ASA (2008-2011), and was also approved as QP in this periode. 

 

 

Kristian-svendsen.jpg
Svendsen, Kristian

Associate Professor Svendsen is involved primarily in projects related to rational use of medications. This includes a projectin using machine learning to predict hospital admissions using registry data such as pharmacy dispensing data as well as other projects. These projects include using data to study associations between medication use and carriership of different bacterias, studying factors related to hospital admissions in the elderly, how pharmacists in emergency departments can improve patient outcomes, as well as describing a COVID outbreak on a cruise ship using network analysis.

He is also involved in research on ADR data and have worked with both EudraVigilance and UMC data for spontaneous reports. We are also working on how these data sources can be integrated with prescribing information to provide additional information to clinicians, authorities and researchers. Key publications to this project is this publication about linking ADR and consumption data (with visualisation here) and this publication dealing with how to handle population scale pharmacoepidemiology data efficiently in collaboration with the department of informatics.

 

Bilde av Hemmingsen, Lisa Myrseth
Hemmingsen, Lisa Myrseth

PhD, Natural Products and Medicinal Chemistry Research Group

Terje
Vasskog, Terje

Research group leader for the Natural Products- and Medicinal Chemistry Research Group

Bilde av Småbrekke, Lars
Småbrekke, Lars

I'm responsible for the courses Far-2101 and Far-3101, and contributes in teaching in several other courses on master & PhD level.


The research projects are mainly focused on consumption of antibiotics, antimicrobial resistance, and are based on data from population studies (e.g. The Tromsø studies & FitFutures), the Norwegian Prescription Database and clinical data from hospital practice.

Bilde-OMSeternes.jpg
Seternes, Ole Morten

Ole Morten Seternes is a professor of Pharmacology and leads the Cell Signaling and Targeted Therapy Research Group at the Department of Pharmacy. His research interests focus on basic research into the mechanisms of cellular signaling, with a particular focus on kinases and phosphatases involved in the regulation of mitogen-activated kinase signalling pathways.

Biography

Ole Morten Seternes received all of his academic education from the University of Tromsø, now known as UiT The Arctic University of Norway. He obtained his Cand Scient degree (equivalent to a Master's degree) in 1992 from the Virology Research Group at the Department of Medical Biology, with Professor Terje Traavik as his supervisor. His Dr.scient degree (equivalent to a PhD degree) was obtained from the same department at the Medical Genetics Research Group in 1998, with a thesis entitled "The immediately early gene c-fos and the cAMP response element binding protein CREB: studies of transcriptional activity regulated by different signaling pathways," under the supervision of Professor Ugo Moens.
 From 1998-2001, he was granted a personal postdoctoral fellowship from the Norwegian Research Council to work in the ICRF (now Cancer Research UK) Stress Response Laboratory under the direction of Professor Steve Keyse at the University of Dundee in Dundee, Scotland, UK. After returning from the UK, he received a career development fellowship from the Norwegian Research Council to start his own research group at the Department of Medical Biology, University of Tromsø.
 In 2006, he became a senior research fellow of the Norwegian Cancer Society and was appointed as a full professor in Pharmacology and leader of the Cell Signaling and Targeted Therapy Research Group at the Department of Pharmacy in 2010.

Fotograf Tromsø_DSC_9215 (667x800).jpg
Waaseth, Marit

Marit Waaseth is associated with the Research Group in Clinical Pharmacy and Pharmacoepidemiology (IPSUM – Identify and Prevent Suboptimal Use of Medication) see IPSUM research group. IPSUM includes six scientific positions and one technical position (statistician). Additionally, a varying number of temporary positions (Post docs and PhD-students) and master students take part the IPSUM research projects.

The group members maintain close collaboration with the primary and secondary health service, other educational institutions and public agencies. By combining clinical pharmacy and pharmacoepidemiology, IPSUM focus on developing methods and knowledge that can promote optimal medication use, both on the individual and community level. The following themes are emphasized:

 • Prescription and use of medication
 • Medication information to patients
 • Interdisciplinary collaboration in medical treatment

The research aims to illuminate associations between medication use and different outcomes, and include pharmacoepidemiological and statistical analyses of information from questionnaires, prescriptions, blood samples, clinical data, as well as linkage between such information and health registries. The position includes purposeful work to initiate, develop and support research projects that contribute to fulfil the IPSUM objectives and the prevailing faculty research strategy. 

The teaching includes social/community pharmacy, pharmacoepidemiology, statistics, some topics related to pharmaceutical professional practice, as well as supervision of master students and PhD-students in the discipline. This entales participation in teaching and supervision assignments at all educational levels, as well as a duty to participate in the teaching of all students at the faculty if required. Teaching includes planning, organizing, conducting, examining, evaluating and developing whole courses and/or sub-topics. A broad spectre of teaching methods are used, from traditional lectures to web-based techniques.

Marit Waaseth is obliged to develop both the discipline and the university.