Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Sarayut Tanerus (www.mostphotos.com)
Photo: Sarayut Tanerus (www.mostphotos.com)

Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

I dag skapes informasjon stadig raskere og i større mengder. Ferdigheter til å håndtere, analysere og tolke denne informasjonen blir stadig viktigere. Samtidig står verden ovenfor store utfordringer som vever sammen lokale og globale forhold. Samfunnsøkonomer kombinerer avanserte teorier om menneskelig atferd med analyse av store datamengder for å utvikle løsninger og danne grunnlag for gode beslutninger.

Questions about the study
E-mail: hhcampus@hjelp.uit.no

Tore Kanck-Jørgensen

Deputy Director of Studies

 • Telephone: +4777646828
 • Campus: Tromsø

Heidi M Hemmingsen

Adviser

 • Telephone: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Derek John Clark

Professor of Economics

 • Telephone: +4777645543
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap. Totalt teller studiet 180 studiepoeng.

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap gir en innføring i samfunnsøkonomiske metoder og datavitenskapelige verktøy til å analysere både teoretiske og praktiske samfunnsøkonomiske problemstillinger. For å utføre analyser vil kandidatene lære å kode i programmeringsspråkene Python og R. Kandidater vil anvende digitale verktøy for å utføre egne analyser som presenteres i forskjellige formater, rettet mot ulike målgrupper. I løpet av bachelorprogrammet samler kandidatene en portefølje av arbeid som lagres som en digital dokumentasjon av de ferdighetene som de har tilegnet seg.

Eksempler på hva du kan lære på programmet finnes her

Studieprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap er rettet inn mot studenter som vil forstå mer om hvordan samfunnet fungerer, og vil samtidig lære om programmering og koding. Studiet bruker samfunnsøkonomisk teori til å utvikle, og datavitenskap til å teste, ulike hypoteser knyttet til analysen av samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studenter lærer å presentere sine funn på ulike måter - både skriftlig og muntlig - og for forskjellige brukergrupper. Alle analyser gjennomført i løpet av studiet lagres i en digital mappe som utgjør studentens akademisk CV ved endt studie.

Kunnskap

 • Kandidaten:
 • har bred og oppdatert kunnskap om relevante samfunnsøkonomiske teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåte
 • har inngående kunnskap om strukturen av norsk og internasjonal økonomi
 • har grunnleggende kunnskaper innen programmering, datahøsting og -bearbeiding og tolkning av statistiske analyseresultater
 • har evne til å kommunisere resultatene av økonomisk analyse til forskjellige målgrupper skriftlig og verbalt.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre grunnleggende analyser av et bredt spekter av problemstillinger ved hjelp av samfunnsøkonomiske metoder
 • kan bruke samfunnsøkonomisk resonnement for å evaluere effektene av økonomisk politikk
 • kan finne og vurdere relevant faglitteratur, og sammenlikne forskjellige tilnærminger til en problemstilling fra et teoretisk og empirisk ståsted
 • kan innhente og analysere informasjon og data om aktuelle problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan bruke en analytisk tankegang for å utrede problemstillinger i yrkeslivet, og ut fra dette kunne skrive konsise rapporter og produsere ryddige presentasjoner samt lage digital dokumentasjon
 • kan vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og økonomisk politikk, og delta i diskusjoner om økonomi og politikk
 • kan planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, samt gjøre selvstendige vurderinger innenfor de samfunnsøkonomiske fagområdene
 • kan samarbeide med personer av en annen faglig bakgrunn.

Med bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap kan du jobbe både i det private næringsliv og innen offentlig forvaltning. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. Her til lands jobber samfunnsøkonomer gjerne i konsulentfirma, finans, eller banker og i Skatteetaten, Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor).

Vi anbefaler at søkeren har forkunnskaper i matematikk på nivå med R1 eller S1+S2 fra videregående skole før du søker på studiet da matematisk/statistisk analyse er en viktig del av bachelorgraden i samfunnsøkonomi med datavitenskap.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Antall studieplasser: 60. Studiet er adgangsregulert.

Undervisningen er variert og består av en kombinasjon av forelesninger, seminar, øvinger, essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og online media vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og digitale medier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner kan undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i samfunnsøkonomi ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge å ta ett semester ved utenlandsk institusjon. Det anbefales at dette finner sted i 5. semester. Det er mulig å få innpass for emner fra andre institusjoner som del av de obligatoriske emnene i bachelorgraden.

Det anbefales at et utenlandsopphold gjennomføres gjennom eksisterende avtaler med instituttets samarbeidspartnere, men andre alternativer kan godkjennes etter vurdering av instituttet. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes utdanningsplan. For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med en av studiekonsulentene ved Handelshøgskolen.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Bilde av Clark, Derek John
Clark, Derek John

Professor of Economics