Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Duration: 1 År

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Duration: 1 År

Campus
Narvik, Alta, Bodø, Other, Tromsø, Kirkenes
Application deadline
20. april (10. juni for studiested Kirkenes)
Søking og opptak
How to apply?

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?
Som student på forkurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.
Ved forkurset lærer du god studieteknikk som du tar med seg videre gjennom resten av studietiden. Samarbeid gjennom prosjektoppgaver kan gi deg nyttig erfaringer i et fremtidig arbeidsliv.

Questions about the study

Arlene Hall

Head of courses for alternative recruitment to Bachelor Degree in Engineering & Joint First Year Courses for Bachelor Engineering


Nordli, Anders Samuelsen

Førsteamanuensis


Vinogradova, Irina Vladimirovna

Høgsk-/øvingslærer


Esjeholm, Bjørn Tore

Førsteamanuensis


Hindahl, Helene

Universitetslektor


UiT har tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning på følgende steder:

 

Fullt forkurs består av følgende emner:

 • Matematikk: totalt 408 timer
 • Fysikk: totalt 245 timer
 • Norsk: totalt 218 timer
 • Engelsk: totalt 109 timer
 • Teknologi og samfunn: totalt 109 timer

Til sammenligning består Forkurs i realfag av to emner: matematikk og fysikk. Dvs. 60% av et studieår og inkluderer ca. 20 timer i uka over høst- og vår semester.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs. Erfaringer viser at omtrent alle som søker fullt forkurs istedenfor bare realfag, fordi de ønsker å komme i forkurskvoten, til slutt ender opp med å droppe de fagene de ikke trenger likevel i løpet av høstsemesteret. Vi anbefalsterkt at dere som har generell studiekompetanse kun tar realfag.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene
 • Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy
 • Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.

Generell kompetanse 

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre
 • Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur
 • Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft
 • Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid
 • Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

 

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i de ulike fagene i gjeldende studieplan.

For opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

1. Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller
2. Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole, eller
3. Realkompetanse - fylle 18 år eller mer i opptaksåret, dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole, eller
4. Generell studiekompetanse.

Rangering:
Se Forskrift om opptak til studier ved UiT, §21.

Fordeling av studieplasser:

 • Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80% av studieplassene
 • Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse tildeles 20% av studieplassene
 • Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Undervisning:
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår. 

 • Matematikk: 37,5 %
 • Fysikk: 22,5 %
 • Norsk: 20,0 %
 • Engelsk: 10,0 %
 • Teknologi og Samfunn: 10,0 %

Eksamen:
Oppbygging av endelig karakter i hvert emne varierer mellom studiestedene . Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.

Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig ingeniørutdanning/bachelor i ingeniørfag og integrert masterstudium i teknologiske fag etter nasjonal plan fastsatt av Universitets- og høgskolerådet.

Du må ha bestått alle fagene i fullt forkurs for å bli vurdert i ´forkurskvoten´. Opptakskravene for denne kvoten er tradisjonelt lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning. Du kommer ikke med i forkurskvoten med kun bestått realfag.