Psykologi - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Lars Åke Andersen
Photo: Lars Åke Andersen

Psykologi - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Psykologien studerer atferd og opplevelser med tanke på å forstå hvorfor vi er som vi er. Årsstudiet er ei innføring i et fascinerende fagfelt og gir en oversikt over de ulike temaene som psykologien omfatter. Studiet er identisk med det førsteåret av bachelorstudiet, slik at man med fullført årsstudium har mulighet til å søke seg inn på andre året i bachelorprogrammet.

Questions about the study
E-mail: post@psyk.uit.no

Information about semester start

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir også innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og god kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget.

Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700) og innføring i generell psykologi (PSY-1001). Du vil blant annet lære om hvordan psykologien har bidratt til å forstå først og fremst mennesker, men også atferd hos dyr og andre organismer.

I det andre semesteret tar du emnene Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning (PSY-0700), Psykologisk metodologi (PSY-1012) og Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi (PSY-1010). Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi er et emne som gir nærmere kjennskap til psykologiens historie og ulike tema fra psykologien presentert i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet. Eksempler kan være psykiske avvik, seksualvaner, rus og avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade og systematiske feil i dagliglivets tenkning og beslutninger.

Årsstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.

Mer spesifikt skal en kandidat med fullført årsstudium i psykologi kunne:

 • Beskrive og definere psykologiens mest sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver, empiriske funn, historiske utviklingstrekk og banebrytende nyvinninger.
 • Beskrive og forklare helt grunnleggende forskningsmetodiske begreper, vanlige forskningsdesign, vanlige metoder for dataanalyse og tolkning av forskningsresultater.
 • Karakterisere en vitenskapelig psykologifaglig tilnærming til å besvare spørsmål og løse problemer knyttet til mentale prosesser og atferd.
 • Forklare sentrale psykologiske prinsipper og identifisere deres naturlige anvendelsesområder.
 • Identifisere de verdier psykologifaget bygger på.
 • Identifisere informasjonsbehov, samt finne og evaluere relevant informasjon.
 • Kommunisere effektivt og i tråd med alminnelige og faglige konvensjoner og tradisjoner både muntlig og skriftlig.
 • Møte krav og gjennomføre varierte læringsoppgaver i samarbeid med medstudenter og fagfolk (for eksempel gi og ta imot tilbakemeldinger, jobbe i grupper).

Studiet retter seg mot studenter som ønsker en grunnleggende innføring i en vitenskapelig psykologifaglig tilnærming til forståelsen av mentale prosesser og atferd. Årsstudiet er identisk med det første året av bachelorstudiet i psykologi. Det er dermed også mulig å søke seg til det andre året i bachelorprogrammet etter endt årsstudium. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag. Faget handler dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Realkompetansesøkere må dokumentere kunnskaper i matematikk, engelsk, norsk og naturfag tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Studiet har 120 studieplasser og er adgangsregulert.


Studiets emnemoduler bruker ulike undervisningsformer. Forelesningsrekker danner ofte kjernen i undervisningstilbudet. Forelesningene er egnet til å fremheve hovedmomenter, forklare begreper, påpeke sammenhenger og skille eksempler fra de overordnede prinsippene de illustrerer. De skal også bidra til å gi perspektiver på teori og forskning som de tekstlige læremidlene ikke alltid kan gi. Forelesningene skal således understøtte mål om å beskrive, definere og forklare, men skal også synliggjøre hvordan en vitenskapelig tilnærming til forståelsen av mentale prosesser og atferd bør arte seg.

Forelesningsrekker er vanligvis supplert med arbeidskrav som gir øvelse i informasjonskompetanseferdigheter, skriftlig eller muntlig faglig formidling, kollegial veiledning og dialog.

Noen emner har også egne seminargrupper som skal stimulere studentene til felles aktiv jobbing med fagstoff, til kollegialt samarbeid og som skal gi trening i effektiv kommunikasjon.

For øvrig krever programmet at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå de forventede læringsmål.

Eksamensform vil variere fra emne til emne. Følgende former anvendes i årsstudiet:

 • skole- eller hjemmeeksamener
 • flervalgsprøver (multiple-choice)
 • presentasjoner/miniforedrag
 • essay
 • labøvelser/-rapporter


I hovedsak vil undervisningsspråket være norsk, men enkelte emner vil inneholde engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

Årsstudiet er identisk med det første året av bachelorstudiet slik at du også har mulighet til å begynne på andre året i bachelorprogrammet. Årsstudiet kan også benyttes som frie støttefag i en bachelorgrad fra andre fag.