Kvensk - årsstudium

Duration: 1 År

Kvensk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember 2020
Søking og opptak
How to apply?

Studiet i kvensk gir deg ett nytt og spennende perspektiv på nordnorsk kultur og historie. Det gir deg, som har kvenske aner, en mulighet til å bli kjent med egen kultur og historie og dermed oppnå en større selvforståelse. Tar du årsstudium i kvensk vil du får en grunnleggende innsikt både i kvensk språk og kultur.

Questions about the study
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Student Adviser (General Literature, Spanish, Saami, Kven, Finnish)


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Årsstudiet kvensk gir en grunnleggende innføring i kvensk språk, litteratur og kultur.

Studiet består av 6 enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om våren og går over to semestre:

Vårsemesteret:

 • KVE-1006 Praktisk kvensk 1(10 stp.)
 • KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 (10 stp.)
 • KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur (10 stp.)

Høstsemesteret:

 • KVE-1008 Praktisk kvensk 2 (10 stp.)
 • KVE-1009 Kvensk grammatikk 2 (10 stp.)
 • KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur (10 stp.)


(Med forebehold om endringer)

Nærmere informasjon om hvert enkelt emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen på nett.  

Etter bestått årsstudium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskaper om norske kvener; deres historie, kulturelle særtrekk og dagens etnopolitiske situasjon
 • grunnleggende kunnskaper i kvensk språkstruktur og forståelse for ulikheter mellom norsk og kvensk språk og uttrykksmåter, og ha kjennskap til hva slags elementer det kvenske språket er oppbygd av
 • gode kunnskaper om skjønnlitterære beskrivelser om og av kvener
 • tilegnet seg et ordforråd relevant for diskusjon om sentrale temaer i kvensk kultur og samfunnsliv
 • grunnleggende kunnskaper om kulturforskningens metoder i analyse av minoritetskulturer
 • tilegnet seg kompetanse i å analysere enkle autentiske kvenske tekster

Ferdigheter

Du:

 • kan studere kvensk kultur og litteratur i en historisk-, samfunns- og minoritetskontekst
 • har tilegnet seg kommunikative ferdigheter i kvensk, både muntlig og skriftlig
 • kan lese enkle autentiske kvenske tekster
 • kan studere kvenenes kulturelle ytringer ved å ta i bruk relevante redskaper innenfor minoritetskulturforskningen
 • kan produsere tekster på kvensk
 • kan selvstendig finne og analysere kvenske kulturytringer
 • kan samtale omkring hverdagslige og sentrale temaer i kvensk kultur og samfunnsliv

Generell kompetanse

Du:

 • kan undervise i kvensk kultur i norsk skole
 • kan undervise kvensk språk på grunnleggende nivå i norsk skole
 • kan formidle kunnskap om tradisjonell og moderne kvensk kultur til andre, for eksempel i media, offentlig forvaltning og utdanning
 • kan jobbe for eksempel innen media, utdanning, offentlig forvaltning eller andre områder hvor det er behov for kunnskap i kvensk språk
 • kan gjøre selvstendige analyser av ulike kvenske former for kulturytringer ved bruk av god argumentasjonsteknikk og relevant kildelitteratur

Årsstudium i kvensk kan inngå i bachelor i kvensk og finsk eller tilsvarende studieprogram med valgfrie emner. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg anbefales det at man har tatt emnet KVE-0100 Innføring i kvensk språk (10 stp), eller tilsvarende.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Kriterier for å kunne søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

 • bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
 • vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Antall studieplasser: Åpent.

Undervisning- og evalueringsform tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk/svensk og kvensk

Årsstudiet kan inngå som en del av et bachelorgradsstudium. Det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i kvensk på minimum 80 stp., kan du søke opptak til mastergradsstudiet i kvensk eller finsk. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i kvensk.