Arktisk friluftsliv - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Rasmus Svensson
Photo: Rasmus Svensson

Arktisk friluftsliv - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du glad i naturen og ønsker du kunnskap om utøvelse av trygt og sikkert friluftsliv? Et årstudium i arktisk friluftsliv gir deg som student grunnleggende forståelse for det tradisjonelle norske friluftslivet, viktigheten av trygg ferdsel i naturen og bruk av sårbar natur. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av friluftsliv og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Friluftslivsstudiene har fantastiske muligheter med beliggenhet i Alta, med kort avstand til vidde, vassdrag, fjell og fjord- og kystmiljø.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

UnniJansen.jpg
Unni Charlotte Jansen

Seniorkonsulent


MajaKMathinsen.jpg
Maja Kristine Olsen

Seniorkonsulent


Information about semester start

Årsstudium i arktisk friluftsliv er et studium på 60 studiepoeng som gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Studiet vil kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor friluftsliv. Studiet tilbys som et heltidsstudium i Alta.


Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og studiet har en regional profil hvor vi tar i bruk Finnmarks natur og lokal kultur i undervisningen.


I studiet legges det vekt på varierte veiledningsperspektiver og ulike friluftslivspraksiser, og gjennom året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor fire hovedområder:

 • Ferdselskompetanse - gjennom sikker og bærekrafig ferdsel, og opphold på vidde, fjell, kyst, vann og vassdrag
 • Relasjonskompetanse - forståelse for og erfaring med gruppedynamikk, kommunikasjon og samarbeid
 • Fagkompetanse - innsikt i friluftsliv som fag og forskningsområde, innsikts i friluftslivets relevans for natur, kultur og samfunn.
 • Formidlingskompetanse - tilrettelegging for læring og opplevelser, didaktisk kompetanse og veiledning


Studiet inneholder stor grad av aktivitet, og det stilles derfor krav til at studentene er i god fysisk form og kan svømme.

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til veiledning og veilederrollen i friluftsliv
 • Beskrive hvordan man ivaretar sikker ferdsel og opphold i arktisk natur til ulike årstider
 • Beskrive og drøfte friluftslivets historie og tradisjon både nasjonalt og regionalt
 • Forklare ulike perspektiver på friluftsliv i relasjon til natur og kultur
 • Diskutere friluftslivets samfunnsrelevans og forvaltningsmessige forhold

Ferdigheter

 • Beherske grunnleggende praktiske ferdigheter i friluftsliv
 • Utføre ledelse og veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv
 • Vise ansvar og forståelse for natur gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i veilederrollen
 • Reflektere over egen veilederpraksis og erfaringer
 • Vise innsikt i mål, innhold og arbeidsmetoder i veiledning i friluftsliv basert på erfaring og forskning
 • Vise forståelse for sammenhengen mellom kunnskap, praksis og formidling av friluftsliv

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Friluftslivsfaglig kompetanse er aktuelt innenfor for eksempel naturbasert reiseliv, helse, skole, frivillige friluftslivsorganisasjoner og forvaltning. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse for søkere som mangler generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, undervisnings- og helsesektor, ledelse og reiseliv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

Den praktiske undervisningen inneholder mye aktivitet utendørs og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram gyldig politiattest ved studiestart.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstendig studentarbeid.

Læringsaktivitetene vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer og egenferder, samt forelesninger, seminarer, studentfremlegg, praktisk aktivitet, gruppearbeid og selvstendig studentarbeid. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrte aktiviteter og studentstyrt arbeid.

Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv. For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan, tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse framgår av emneplanene. Deltakelse på obligatoriske læringsaktiviteter registreres.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk.

I emnene Arctic friluftsliv og Arctic Winter friluftsliv er undervisning, eksamen og hoveddelen av pensumlitteratur på engelsk. I øvrige emner er undervisningen på norsk, mens noe pensumlitteratur og undervisning kan også være på engelsk

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT og får årstudiet innpasset i bachelorgraden.