Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du lære mer om bedriftsøkonomi og dets innhold? Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb.

Questions about the study

Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir deg en grundig innføring i emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi, og regnskap. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.

Grunnleggende kompetanse i bedriftsøkonomiske fag. Studiet kan være starten på et lengre studieløp innen økonomi og administrasjon

Kunnskapsmål.
Kunnskap og forståelse av allsidige økonomiske og administrative funksjoner som markedsføring, regnskap økonomiforvaltning, personalarbeid og ledelse. Oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.


Ferdighetsmål
Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger i arbeidslivet


Generell kompetanse
Øke sin generelle kompetanse innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 350 studieplasser og er adgangsregulert.

Dette er et nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Her vil du også finne annet læringsmatriell, powerpoint etc. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil! I flere av emnene kan det i tillegg bli gitt tilbud om fysisk oppmøte ved campus Alta.

Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det også være tilgjengelig kunngjøringer fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.

Undervisningen består av forelesninger, webinarer, casearbeid og workshops. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

All eksamen er skriftlige og digitale. Eksamensformen vil i noen emner være hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Det er også mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).

For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Studiet kan innpasses som del av en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskoler og universitet.

Currently not available