Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Næringslivet og det offentlige har et stort behov for ansatte med kompetanse innenfor flere områder. Nettbasert årsenhet i Bedriftsøkonomi er en fleksibel utdanning for deg som ønsker mer kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og forhold som påvirker bedriften.

Questions about the study

For å forstå bedriften er det viktig å skjønne de ytre rammene som påvirker den. Dette lærer de i emnet organisasjon og ledelse ved å se på hvordan organisasjonene fungerer og blir ledet. Markedsføring gir studentene verktøy for å skjønne etterspørselen og inntektssiden. Videre gis det innføring i tre bedriftsøkonomiske emner, der en ser på sentrale områder som kalkulasjon, intern/- eksternregnskap, budsjettering og mye mer. I foretaksstrategi lærer de om de langsiktige planene, og hvordan de kan utvikle vedvarende konkurransefortrinn.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.

Grunnleggende kompetanse i bedriftsøkonomiske fag. Studiet kan være starten på et lengre studieløp innen økonomi og administrasjon

Kunnskapsmål

Kunnskap og forståelse av allsidige økonomiske og administrative funksjoner som markedsføring, regnskap, kalkulasjon, budsjettering, ledelse og strategi. Oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.

Ferdighetsmål

Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger i arbeidslivet

Generell kompetanse

Øke sin generelle kompetanse innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 350 studieplasser og er adgangsregulert.

Dette er et fleksibelt nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil!

Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det være tilgjengelige læringsressurser, informasjon fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.

Undervisningen kan bestå av forelesninger, webinarer, casearbeid og gruppearbeid. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, og har internettilgang med god hastighet.

Med fleksibilitet mener vi at du kan studere når du vil og hvor du vil. De fleste faglige aktiviteter er asynkrone, det vil si at du har tilgang på videoer og annet materiale som du kan se når og hvor du vil. Noen aktiviteter som webinarer vil være synkrone, det vil si at du kan delta i samtid. Eksamen og arbeidskrav må leveres til fastsatte tidspunkt og er dermed ikke fleksible.

Vurderingsform varierer mellom emnene, det henvises til hver enkelt emnebeskrivelse. I noen emner er det hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Det kan i enkelte emner også være mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det for obligatoriske emner med skoleeksamen avholdes eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc). For skoleeksamen i Oslo vil det påløpe en egenandel på 2.000,- per eksamen.

For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

Studiet kan innpasses som del av en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskoler og universitet.