Ledelse (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Ledelse (nettbasert) - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Alta
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du bli en god leder? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det.

Questions about the study

Studiet består av seks spennende emner som blant annet gir deg relevant kunnskap i organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, ledelsesteori og markedsføring.

Les mer om emnene under oppbygging av studier.

Forventet læringsutbytte ved fullført studium:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • forståelse for ledelse som yrke
 • inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, og om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
 • innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av faglige tradisjoner
 • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse
 • kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell ledelsesutdanning.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet har 650 studieplasser og er adgangsregulert.

Dette er ett nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Her vil du også finne annet læringsmatriell, powerpoint etc. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil! I flere av emnene kan det i tillegg bli gitt tilbud om fysisk oppmøte ved campus Alta.

Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det også være tilgjengelig kunngjøringer fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.

Undervisningen består av forelesninger, webinarer, casearbeid og workshops. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

All eksamen er skriftlige og digitale. Eksamensformen vil i noen emner være hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Det er også mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det bli avholdt eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc).

For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.

Norsk

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.