Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

Duration: 2 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Har du en solid faglig kompetanse og en mastergrad i et undervisningsfag i skolen eller relatert felt og vil bruke din kunnskap til å inspirere fremtidige generasjoner?

Da kan denne veien til læreryrket være den perfekte muligheten for deg! Norge trenger lærere som kan gi elevene en god utdanning og en trygg læringsopplevelse. Med denne veien kan du utvikle dine pedagogiske ferdigheter og få muligheten til å forme og påvirke unge sinn på en meningsfull måte.

Det er stipendordninger for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta denne utdanninga.

Klikk her for mer informasjon

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Christopher Loe Olsen

Lecturer, english didactics

  • Campus: Tromsø

Information about semester start

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 er et deltidsstudium over 4 semestre, med et omfang på 60 studiepoeng fordelt på to studieår.

Utdanningen består av 30 studiepoeng pedagogikk, 30 studiepoeng fagdidaktikk og 60 dager praksis. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

I pedagogikk og fagdidaktikk vil du få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi deg kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring. I andre del av PPU vil endring og utvikling bli særlig vektlagt gjennom innføring i aksjonslæring/aksjonsforskning.

Det vil bli gitt innføring i samisk ungdoms rett til opplæring i tråd med styringsdokumentene og i samiske forhold.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i å lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Profesjonskompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.

En mastergrad, samt 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i utdanningen. Sjekk spesifisering av opptakskrav for fagdidaktikk her

Studiet er adgangsbegrenset med 50 studieplasser.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy. All undervisning og praksis er obligatorisk.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges.

Se emnebeskrivelsene for mer info.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 30 dager praksis (6 hele uker) i hver del. Studentene skal ha praksis på ungdomsskole og i videregående opplæring. Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar. Se den enkelte praksisplan. For ytterligere informasjon, se våre praksissider.

Undervisnings og eksamensspråk er norsk. Undervisnings og eksamensspråk i engelskdidaktikk er engelsk