Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert)

Duration: 3 År

Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert)

Duration: 3 År

Campus
Narvik
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Dette er studiet for deg som ønsker å finne veien inn i en spennende dataverden.

Vi omgir oss med mengder av store og små gjenstander som styres av programvare og du blir en av oss som forstår hvordan det virker. I studiet vil du lære å programmere, konstruere, drifte, og vedlikeholde programvare for mobiltelefoner, datamaskiner, spill, simulering, kunstig intelligens for å nevne noe.

Nettstudiet er identisk med studiet på campus. Det er et fulltids studium. Som Nettstudent får du oppfølging og veiledning via nettmøter og andre digitale plattformer. Alle undervisningsrealterte aktiviteter strømmes og det finnes opptak av samme. Nettstudenter kan ha ulike oppmøtekrav i tilrettelagte nettmøter som kan tilbys både på dag og kveldstid.

Questions about the study
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Olofsen, Hans

Associate Professor, Program Coordinator

 • Telephone: +4776966524
 • Campus: Narvik

Bang, Børre

Instituttleder

 • Telephone: +4776966246
 • Mobile: 92218623
 • Campus: Narvik

Brustad, Tanita Fossli

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4776966569
 • Campus: Narvik

Dalmo, Rune

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4776966195
 • Campus: Narvik

Arne L
Arne Lakså

Professor

 • Telephone: +4776966221
 • Campus: Narvik

Aleksander Pedersen

Associate Professor

 • Telephone: +4776966500
 • Campus: Narvik

Se video

Datateknikk er en 3-årig ingeniørutdanning som tilbys både i Narvik, Alta og Bodø. Ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i ingeniørfag - datateknikk. Studiet har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler innen:

 • IoT og eHelseteknologi
 • Skytjenester web og mobilappilkasjoner
 • Kunstig intelligens.

Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. De skal også ha den nødvendige teoretiske basis for raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap, nye metoder og ny datateknologi.

Studiet har mange emner som bygger på hverandre. Siden programmering er sentral i studiet blir det viet mye oppmerksomhet til dette i starten og du vil lære fra bunnen og opp om programmeringsspråk som Python, C#, PHP, m.fl. Deretter blir databaser og web sentralt og etter det kommer mer krevende emner som datakommunikasjon og sikkerhet, systemutvikling, mobilprogrammering, datamaskingrafikk, kunstig intelligens m.fl.

Mange emner består av obligatorisk praktisk arbeid og/eller praktiske prosjekter, dette gir studentene praktiske erfaringer som kommer til god nytte i arbeidslivet.

Ferdigheter som studenter sitter igjen med etter endt studie er høyt etterspurt av næringsliv lokalt og nasjonalt. Siste semester på Bachelor domineres av selvstendig arbeid i bacheloroppgaven. I denne arbeides det gjerne med en oppgave som er gitt fra industrien og kan handle om å lage nye deler til eksisterende systemer, nye systemer som ikke fins enda, mobile løsninger med VR for å nevne noe. Våre studenter har de siste årene gjennomført bacheloroppgaver hos flere kommuner, brann og redning, Sykehus, flybransjen, og industri og næringsliv i mange varianter.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i dataingeniørfaget med fokus på programvareutvikling og systemdrift innen områdene internett-, webapplikasjoner og mobilapplikasjoner eller informasjonssikkerhet og mobil helseteknologi eller kunstig intelligens og maskinlæring. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om:

- algoritmer og datastrukturer

- databaser

- programvareutvikling på mobilteknologi

- nettverksprogrammering og web-utvikling

- operativsystemer og tjenestedrift

- datakommunikasjon og sikkerhet

- kunstig intelligens og maskinlæring

 • Kandidaten har kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, modellering og om testing.
 • Kandidaten har kunnskap om operativsystemer, datakommunikasjon og datanettverk, virkemåter for datamaskiner og operativsystemer.
 • Kandidaten har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns - og økonomifag og hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger. Dette omfatter blant annet kunnskaper i statistikk og beregningsorientert programmering av matematikk.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser
 • ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget datateknologi.
 • Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse.
 • Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å:

- bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare

- utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk

- teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare

- anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, operativsystemer, systemprogramvare og nettverk

- utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer

 • Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT. Kandidaten skal ha kjennskap til:

- grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger

- gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger

 • Kandidaten skal ha kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan avdekke slike.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger.

IKT griper inn i alle deler av samfunnet, og det er behov for dataingeniører "på begge sider av bordet", dvs. både på produksjons- og forbrukersiden.

Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse, kunstig intelligens

Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i en større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.

Drift
Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub-er, rutere, servere etc.) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.

Konsulentvirksomhet
Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.

Support /salg
Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Relaterte yrker:Dataingeniør, Spilldesigner, Spillprogrammerer, Webdesigner, Programvareutvikler, Driftsansvarlig, Kundestøtte

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Velg blant følgende studiespesialiseringer: 30 stp
5. semester (høst)
IoT- og eHelseteknologi
eller
For å gå videre på Master må DTE-2800 erstattes med TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp. og TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp.
5. semester (høst)
Skytjenester, web- og mobilapplikasjoner
eller
For å gå videre på Master må DTE-2800 erstattes med TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp. og TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp.
5. semester (høst)
Kunstig intelligens
eller
For å gå videre på Master må DTE-2800 erstattes med TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp. og TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp.
6. semester (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse eller nødvendige realfag kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniørd Datateknikk via Y-vei klikk her for å se disse.

Spesielle opptakskrav (HING) er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen som er 1. mars. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys delvis nettbasert, det vil si at man kan følge undervisninga via nett (Canvas), men at man i tillegg må delta på to til tre obligatoriske ukessamlinger i Narvik pr semester for å utføre labøvelser - klikk her for mer informasjon.

Undervisningsformer
Det benyttes problembasert læring, forelesninger, laboratorieoppgaver, med omvendt klasserom som pedagogisk metode. Forelesninger kan også være videoopptak med presentasjon av fagstoff. Alle forelesninger og timeplanfestede aktiviteter gjøres det opptak av, og de fleste andre aktiviteter som laboratorieoppgaver e.l. blir også gjort opptak av når hensiktsmessig. Opptak publiseres gjennom LMS og er tilgjengelig for studenter innen de emner dette angår. Disse aktiviteter kan også være tilgjengelig på dedikerte nettmøter. Undervisningen bygger på relevant forskning og utvikling og faglig utviklingsarbeid innen emnene.

Læringsaktiviteter
Det benyttes flere ulike læringsaktiviteter. De mest brukte læringsaktiviteter er selvstendige øvingsoppgaver, øvingsoppgaver i grupper, prosjektoppgaver i grupper, selvstendige laboratorieoppgaver og laboratorieoppgaver i grupper. Andre læringsaktiviteter som presentasjoner demonstrasjoner, og ekskursjoner forekommer. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer om læringsaktiviteter

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig eksamen, digital eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I mappevurdering kan det inngå flere vurderingsformer som karaktersatte arbeider og oppgaver og flervalgsoppgaver under tilsyn. Vurdering av prosjektoppgaver inngår også som en del av vurderingsformer. Det benyttes i all hovedsak karakterskala A til F og Bestått/Ikke Bestått i henhold til Universitets- og Høgskolerådets beskrivelser.

Norsk

Etter endt bachelorstudium med tillegg (valgfag) av matematikk 3 og fysikk 2 kan man søke opptak til 2-årig Master i Teknologi innen Data/IT ved UiT i Narvik.