Spesialpedagogikk - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Spesialpedagogikk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15.april
Søking og opptak
How to apply?

Spesialpedagogikk er et viktig og tverrfaglig fagområde hvor læring, tilrettelegging og utviklingspsykologiske temaer er sentrale. Som student på spesialpedagogikkstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som er viktig for å skape et inkluderende samfunn for alle. Du vil lære å tilrettelegge for utvikling og læring hos barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging, i et livslangt perspektiv. Du vil også lære om forebygging, årsak og tiltak for en rekke ulike utfordringer.

Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Med en spesialpedagogisk utdanning kan du medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn. Spesialpedagogikk fokuserer på forebygging av ulike vansker og tilrettelegging for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

I dette bachelorstudiet vil du i tillegg til grunnleggende spesialpedagogiske kunnskaper og problemstillinger, få et bredt faglig fundament innenfor flere temaer som ulike lærevansker, kommunikasjon- og språkvansker, relasjonsvansker, kognitive vansker, normalitet og avvik, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialpedagogisk samarbeid og veiledning.

Gjennom praksis vil du få et innblikk i ulike spesialpedagogiske arbeidsmåter i barnehage, skole og i andre tilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Dette innebærer blant annet ulike former for observasjon, kartlegging, tilrettelegging, øvelse i å reflektere rundt etikk og dilemmaer i praksishverdagen, samt innblikk i plan og tiltaksarbeid.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk vil passe for deg som er interessert i mennesker, relasjoner og samfunn. Gjennom studiet vil du kunne videreutvikle dine ferdigheter til å reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barn og unges utvikling og læringssituasjon.

Ved oppnådd grad har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • bred kunnskap om grunnleggende problemstillinger innen fagområdet spesialpedagogikk (f.eks. forsinket u utvikling vs. utviklingsavvik)
 • kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fagområdet spesialpedagogikk
 • innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innen det spesialpedagogiske forskningsfeltet
 • kunnskap om barn, unge og voksnes behov for særskilt tilrettelegging.
 • kjennskap til IOP og IP samt til saksgangen som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barns og unges utvikling og læringssituasjon
 • vurdere kritisk ulike faktorer for forebygging og tilrettelegging for personer med behov for særskilt tilrettelegging.
 • arbeide i praksisfeltet med mennesker med lærevansker og ulike funksjonshemninger
 • anvende relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • gjøre rede for sentrale begrep som tilpasset opplæring, spesialundervisning, tidlig innsats og inkludering, lovverk og styringsdokument
 • formidle informasjon, teorier, ideer og problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • gjennomføre et faglig prosjektarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet, framstille resultatet skriftlig og forsvare det muntlig.
 • foreta selvstendige forsknings- og yrkesetiske vurderinger.

Studiet utdanner fagpersoner med kompetanse i spesialpedagogiske temaer som er nødvendig for vårt samfunnsmandat.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Søknadsfrist for søkere med med generell studiekompetanse er 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i spesialpedagogikk:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil et år.

For bachelorprogrammet i spesialpedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Stilling innen helse, sosial og utdanning
 • Arbeid fra barnehage (assistent)
 • Barneverninstitusjon (assistent)
 • Skolefritidsordning
 • Skole (assistent, lærer)
 • Aktivitør
 • Miljøterapeut
 • Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.
 • Tilsvarende

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper
 • Samfunnsfag fra Vg 1

Studiet har varierte lærings- og undervisningsformer som forelesninger, selvstudium, seminarer og seminarframlegg, case arbeid, videoanalyse, kollokvium, skrivekurs og praksis.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år med ca. 1700-1800 timer per studiepr. Noen emner er samlingsbaserte. For informasjon om undervisnings- og læringsaktiviteter per emne: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Emnene har forskjellige eksamensformer, som skal være tilpasset slik at læringsutbyttet skal oppnås: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen. I hver emnebeskrivelse står det informasjon om type vurderingsform og mulighet for kontinuasjonseksamen.

Norsk

Det er mulig å ta enkeltemner som videreutdanning, og det er mulig å gå videre til mastergradsprogram i spesialpedagogikk etter en bachelorgrad i spesialpedagogikk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.