Spesialpedagogikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Spesialpedagogikk, bachelor, uit.no

Spesialpedagogikk er et fagområde som gir deg kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og tilrettelegge for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

Facts
Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i spesialpedagogikk
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:
Application code:
Apply

Med en spesialpedagogisk utdanning kan du medvirke til å gi flere personer mulighet til mestring og deltakelse i et inkluderende samfunn. Spesialpedagogikk fokuserer på forebygging av ulike vansker og tilrettelegging for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

I dette bachelorstudiet vil du i tillegg til grunnleggende spesialpedagogiske kunnskaper og problemstillinger, få et bredt faglig fundament innenfor flere temaer som ulike lærevansker, kommunikasjon- og språkvansker, relasjonsvansker, kognitive vansker, normalitet og avvik, tilpasset og inkluderende opplæring, spesialpedagogisk samarbeid og veiledning.

Gjennom praksis vil du få et innblikk i ulike spesialpedagogiske arbeidsmåter i barnehage, skole og i andre tilbud til mennesker med behov for tilrettelegging. Dette innebærer blant annet ulike former for observasjon, kartlegging, tilrettelegging, øvelse i å reflektere rundt etikk og dilemmaer i praksishverdagen, samt innblikk i plan og tiltaksarbeid.

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk vil passe for deg som er interessert i mennesker, relasjoner og samfunn. Gjennom studiet vil du kunne videreutvikle dine ferdigheter til å reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barn og unges utvikling og læringssituasjon.

Ved oppnådd grad har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har

 • bred kunnskap om grunnleggende problemstillinger innen fagområdet spesialpedagogikk (f.eks. forsinket u utvikling vs. utviklingsavvik)
 • kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor fagområdet spesialpedagogikk
 • innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innen det spesialpedagogiske forskningsfeltet
 • kunnskap om barn, unge og voksnes behov for særskilt tilrettelegging.
 • kjennskap til IOP og IP samt til saksgangen som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • reflektere kritisk over individuelle, kontekstuelle og relasjonelle forhold som påvirker barns og unges utvikling og læringssituasjon
 • vurdere kritisk ulike faktorer for forebygging og tilrettelegging for personer med behov for særskilt tilrettelegging.
 • arbeide i praksisfeltet med mennesker med lærevansker og ulike funksjonshemninger
 • anvende relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan

 • gjøre rede for sentrale begrep som tilpasset opplæring, spesialundervisning, tidlig innsats og inkludering, lovverk og styringsdokument
 • formidle informasjon, teorier, ideer og problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • gjennomføre et faglig prosjektarbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet, framstille resultatet skriftlig og forsvare det muntlig.
 • foreta selvstendige forsknings- og yrkesetiske vurderinger.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Poenggrense 2017: ordinær kvote: 49.3. Førstegangsvitnemål 34.7.

 

Søknadsfrist for søkere med med generell studiekompetanse er 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i spesialpedagogikk:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av: 

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil et år.

For bachelorprogrammet i spesialpedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Stilling innen helse, sosial og utdanning
 • Arbeid fra barnehage (assistent)
 • Barneverninstitusjon (assistent)
 • Skolefritidsordning
 • Skole (assistent, lærer)
 • Aktivitør
 • Miljøterapeut
 • Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.
 • Tilsvarende

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper
 • Samfunnsfag fra Vg 1

Studiet har varierte lærings- og undervisningsformer som forelesninger, selvstudium, seminarer og seminarframlegg, case arbeid, videoanalyse, kollokvium, skrivekurs og praksis.

Studiet er et fulltidsstudium over 3 år med ca. 1700-1800 timer per studiepr. Noen emner er samlingsbaserte. For informasjon om undervisnings- og læringsaktiviteter per emne: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Emnene har forskjellige eksamensformer, som skal være tilpasset slik at læringsutbyttet skal oppnås: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen. I hver emnebeskrivelse står det informasjon om type vurderingsform og mulighet for kontinuasjonseksamen.

Studiet utdanner fagpersoner med kompetanse i spesialpedagogiske temaer som er nødvendig for vårt samfunnsmandat.

Det er mulig å ta enkeltemner som videreutdanning, og det er mulig å gå videre til mastergradsprogram i spesialpedagogikk etter en bachelorgrad i spesialpedagogikk.

Bachelorstudenter i spesialpedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet; for eksempel ved University of California (Berkeley), USA, Granada-universitetet i Spania eller nordiske universiteter gjennom Nordplus-programmet. Kontakt studieadministrasjonen for oppdatert informasjon.Contact
Brynjar-Sollid-IAS.jpg

Brynjar Sollid


Student adviser for 2-year Master's programmes in education
Phone: +4777645753 brynjar.l.sollid@uit.no